8 gode råd til ombygninger i lejligheden

Drømmer du om at totalrenovere din lejlighed eller blot optimere den ved småprojekter?

Uanset om du bor i en ejerlejlighed eller andelsbolig er der en række forhold, du skal være opmærksom på, inden du foretager ombygninger i lejligheden. Vi har samlet dem i en oversigt herunder.

Du kan se en oversigt over vores 8 gode råd til ombygninger i lejligheden nederst på denne side. Vi anbefaler, at du bruger den som tjekliste i løbet af dit projekt. 

 

HVILKE PROJEKTER MÅ DU GENNEMFØRE?

Mange etagebyggerier har eksisteret i både hele og halve århundrede, og deres lejligheder kan derfor kræve løbende modernisering og optimering. Går du med store planer om at forvandle skrot til slot, eller ønsker du alene at opdatere lejligheden ved småprojekter, er foreningens vedtægt det første sted du skal kigge. Vedtægten vil nemlig, som udgangspunkt, have både krav og betingelser for, hvilke ændringer, du må foretage i lejligheden, når ombygninger i lejligheden er på tapetet. 

Når du har afstemt dit projekt med foreningens vedtægt, skal du søge yderligere afklaring i lovgivningen. For dig der bor i en ejerlejlighed findes krav og betingelser blandt andet i Ejerlejlighedslovens § 15, stk. 2, mens det for projekter i andelsboliger findes i normalvedtægtens § 10.

Det er vigtigt at bemærke, at du alene råder over/har brugsret til din lejlighed, og du må derfor ikke lave forandringer, der påvirker foreningens fælles ejendom. Du må heller ikke lave ændringer, som påvirker foreningens økonomi, da foreningen skal være udgiftsneutrale i dit projekt. Har du ønske om at foretage ændringer, der påvirker foreningens fælles ejendom, skal du stille forslag herom på en generalforsamling, hvor alle foreningens medlemmer kan stemme om projektet.

Det betyder også, at foreningen ikke påtager sig et ansvar i relation til projektet, da det alene vedrører din lejlighed.

Er du i tvivl om, hvilke lejlighedsprojekter du må gennemføre, kan du altid få vejledning af bestyrelsen eller administrator.


BESTYRELSENS GODKENDELSE

Forinden du påbegynder dine kommende ombygninger, skal du i en række tilfælde have en godkendelse af foreningens bestyrelse. Det gælder uanset om der er tale om en totalrenovering eller småprojekter – og uanset om du bor i en andelsbolig eller ejerlejlighed.

Det betyder, at et af vores 8 gode råd til ombygninger i lejligheden er, at så snart du har truffet beslutning om projektet, skal du give bestyrelsen og administrator besked herom. Bestyrelsen kan alene godkende dit projekt, hvis det overholder de retningslinjer, som er beskrevet i denne vejledning, og det er derfor vigtigt, at du læser den nøje.

Vi har desuden lavet en vejledning til, hvordan du søger bestyrelsens godkendelse

 

KOMMUNEN SKAL GODKENDE

Alle renoveringsprojekter, store som små, er underlagt Byggeloven og bygningsreglementet. Det kan betyde, at du skal orientere den tekniske forvaltning eller centret for byggeri i din kommune, inden du påbegynder projektet.

Der findes tre typer af lejlighedsprojekter; Projekter der kræver byggetilladelse, projekter der alene skal anmeldes til kommunen samt projekter der kan gennemføres uden anmeldelse og godkendelse.

Størstedelen af de ændringer, du kan foretage i din lejlighed, er såkaldte ”mindre byggearbejder”, som alene kræver en anmeldelse hos kommunen. Det betyder, at de hverken kræver bygge- eller ibrugtagningstilladelser.

”Mindre byggearbejder” kan være udskiftning af køkken, renovering af badeværelser, nedsænkning af lofter eller blænding af døre inde i lejligheden.

Du må ikke lave ændringer af bærende konstruktioner, uden en ingeniør først har lavet statiske beregninger heraf. Beregningerne skal vedlægges din ansøgning til kommunen, som herefter skal give en byggetilladelse. Du må heller ikke foretage indgreb eller løbende ændringer i lejligheds vægbeklædning uden kommunens godkendelse, da det kan have en brandteknisk betydning.

Indebærer dit projekt afløbsinstallationer, skal disse tilkobles eksisterende faldstammer, som er beregnet til det pågældende, oprindelige formål. Og vil dit projekt behandle ventilation og udtræk skal disse, som udgangspunkt, tilsluttes eksisterende aftrækskanaler.

Uanset karakteren af dit lejlighedsprojekt skal du orientere og søge eventuel tilladelse hos bestyrelsen, administrator og kommunen.

  

PLANTEGNING

Det er en god idé at lave en detaljeret projektbeskrivelse og en plantegning, som klart og tydeligt angiver de forandringer, der vil ske i lejligheden som følge af dit projekt. Af materialet bør det fremgå, hvordan eventuelle tilslutninger skal udføres, så både bestyrelse og kommunen kan tage stilling til dit projekt.


AUTORISATION

Det er vigtigt, at du sikrer dig, at alt VVS- og el-arbejde udføres af autoriserede håndværkere, som udfører projektet på lovlig og rigtig vis.

Vedrører dit lejlighedsprojekt afløb og forsyningsledninger, skal du sikre dig, eventuelt gennem den autoriserede håndværker, at indgrebene heri ikke medfører øget risiko for vandskader i både din og foreningens ejendom.

I de fleste vedtægter er det det enkelte medlem, der har ansvaret for installationer inde i lejligheden, og for at undgå potentielle vandskader, er det også i din interesse at sikre lejlighedsprojektet lovlig- og rigtighed.

Det er en god idé at sikre dokumentation fra håndværkerne, så både kommune, bestyrelse, administrator og fremtidige beboere kan se bevis på projektets lovlighed.


TILSYN

Foreningens bestyrelse har mulighed for at føre tilsyn med dit projekt gennem dens tekniske rådgiver. Tilsynet skal sikre, at projektet overholder alle foreningens og kommunens kriterier, og udgiften hertil kan pålægges dig.

 

RYD OP OG VIS HENSYN

Uanset om dit projekt er af større eller mindre karakter, skal du tage hensyn til dine naboer. Læs gerne foreningens husorden for at få overblik over, hvilke retningslinjer der gælder for støj og renoveringsprojekter, som du skal overholde.

Påvirker dit projekt fællesarealer, skal du sørge for, at der sker daglig oprydning og rengøring heraf. Husk på den gyldne leveregel fra Det Gamle Testamente: ”Behandl andre som du gerne selv vil behandles”.  Efterlad jeres fælles ejendom med respekt for hele foreningen, og sørg for at alt byggemateriale mv. fjernes fra foreningens ejendom eller fortov senest samme dag, som arbejdet ophører.

 

FÆRDIGMELDING AF PROJEKTET

Det er vigtigt, at du færdigmelder, når du er færdig med dine ombygninger i lejligheden. Færdigmeldingen skal ske til både kommunen, bestyrelsen og foreningens administrator.

Hvis ikke du færdigmelder dit projekt, kan det give problemer hos både forsikringsselskab og kreditforeningen, at der står et projekt åbent i deres system. Derudover kan det også få indflydelse på et eventuelt senere salg, og det er derfor vigtigt, du som det sidste punktum i dit lejlighedsprojekt sikrer færdigmeldingen.

 

TJEKLISTE

Vi har nedenfor lavet en tjekliste, som du med fordel kan bruge, når du skal igangsætte og gennemføre ombygninger i din lejlighed med baggrund i vores 8 gode råd til ombygninger i lejligheden. 

Husk, at hvis du har nogle som helst spørgsmål i forbindelse projektet, bør du altid kontakte bestyrelsen, administrator og/eller kommunen for svar på disse, inden du handler.

  1. Tjek først og fremmest hvilke projekter, du må gennemføre i din lejlighed
  2. Lav en detaljeret projektbeskrivelse og en plantegning som giver overblik over det kommende projekt
  3. Orientér bestyrelsen og indhent eventuel tilladelse fra denne
  4. Anmeld projektet til kommunen – uanset om det er et stort eller lille projekt
  5. Alliér dig med autoriserede håndværkere og skaf dokumentation for deres arbejder
  6. Forvent tilsyn med projektet og forvent en udgift hertil
  7. Behandl andre som du gerne selv vil behandles – ryd op og vis hensyn
  8. Færdigmeld projektet, når du er i mål – både overfor bestyrelse og kommune
Ombygninger i lejligheden

Del:

Mangler I
system i ejendommens
vedligeholdelsesplan? 
Kontakt os her
for råd og vejledning.