Sådan sælger du din halvdel af en andel, du ejer med en anden

Ejer du din andel i fællesskab med en anden, og vil du overdrage din del af andelen, skal der udarbejdes en skriftlig aftale herom.

Når du køber en andelsbolig, køber du nemlig en andel i et foreningsfællesskab. Denne andel giver dig brugsretten til din bolig, ligesom den giver dig andel i foreningens fælles formue.

Din brugsret til boligen er eksklusiv. Det betyder, at brugsretten vedrører en specifik bolig og at denne er udstedt specifikt til dig.

Hvis du ønsker at overdrage din andel, skal den fremgangsmåde, der er beskrevet for andelsoverdragelser i din forening, følges. Fremgangsmåden findes i foreningens vedtægt, ligesom gældende lovgivning findes i andelsboligloven.

Vedtægten og andelsboligloven skal følges, uanset om du ønsker at overdrage hele eller dele af din andel.

Du finder vores vejledning for salg af andel her, ligesom du finder udgifter forbundet med deloverdragelse i vores prisliste

Når du vil overdrage din halvdel af en andel, som du ejer sammen med en anden, er der tale om en deloverdragelse. Efter deloverdragelsen vil den person, du har ejet andelen med, eje den alene. 

Det kan virke som en nem, administrativ øvelse, at vi blot sletter dig fra andelen, men hverken vedtægt eller lovgivning differentierer mellem hel- og deloverdragelser, hvorfor der er tale om et regulært salg, hvor gældende regler og lovgivning skal følges. 

Når du skal sælge din del af andelen til en anden, skal andelsværdien findes. Andelsværdien opgøres efter andelsboliglovens § 5, og værdien fremgår af foreningens seneste, vedtagne årsregnskab under andelsværdiberegningen.

Andelsværdien er på mange måder andelens grundværdi. I tillæg hertil skal andelens eventuelle forbedringer tillægges, mens fejl og mangler fratrækkes. Det er en vurderingsmand, der laver denne opgørelse, og det kan du læse mere om i vores generelle salgsvejlednings første fase.

Når andelens samlede værdi er fundet, skal den fordeles mellem dig og den, du vil overdrage til.

Bestyrelsen skal ifølge andelsboliglovens § 6, stk. 6 godkende overdragelsen, og den skal ved sin godkendelse kontrollere overdragelsesprisen. Du må ikke sælge din del til mere end din andel af maksimalpris, men du må gerne sælge til mindre. 

Det følger af andelsboliglovens § 6, stk. 10, at prisen for en andel skal indbetales til foreningens konto. Det gælder også ved deloverdragelser, og det betyder, at den du sælger andelen til, skal indbetale overdragelsessummen til foreningens konto.

Bliver overdragelsen finansieret ved gældsovertagelse, behøver overdragelsessummen dog ikke at gå gennem foreningens konto.

Reglerne for, hvornår beløbet skal indbetales, findes i foreningens vedtægt.

Ifølge andelsboligloven skal det skriftligt aftales, at du overdrager din del af andelen til din køber. Denne aftale udarbejdes af administrator og kaldes en overdragelsesaftale.

Til brug for udarbejdelse af overdragelsesaftale, skal vores oplysningsformular udfyldes.

Der er en ekspeditionstid på 2-3 uger i forbindelse med udarbejdelse af aftalen, som løber fra den dag, vi har alle oplysninger og dokumenter i sagen.

Når aftalen er udarbejdet, uploader vi den til elektronisk underskrift, hvor du, din køber og bestyrelsen godkender og underskriver dens betingelser.

Sammen med aftalen uploader vi desuden de af Boligministeren bestemte, nødvendige dokumenter om foreningen og boligen.  

Er der tinglyst pant i din andel, skal der indhentes skriftlig accept fra dine panthavere om, at halvdelen af andelen sælges, og at køber efterfølgende er eneste debitor på lånet til banken. Denne accept skal foreligge, inden overdragelsesaftalen udarbejdes.

Alternativt skal I sørge for at banken indfries i forbindelse med overdragelsen.

Når vi har modtaget købesummen, fratrækker vi eventuelle udgifter forbundet med handlen, og udbetaler provenuet til dig som sælger.

Herefter fjernes du fra andelsboligforeningens fortegnelse over andelshavere, og din køber ejer nu andelsboligen alene. 

Sådan sælger du halvdelen af din andel

Sådan sælger du halvdelen af din andel Når du køber en andelsbolig, køber du en andel i et foreningsfællesskab. Denne…

Sådan sælger du din andel

Sådan sælger du din andel Er du andelshaver og går du med salgstanker? Så læs lige med. Inden du kan…

Sælg din andel

Sælg din andel Inden du udfylder denne formular, anbefaler vi dig at læse vores vejledning, der beskriver dit kommende salgsforløb.  Du…