Sådan sælger du halvdelen af din andel

Når du køber en andelsbolig, køber du en andel i et foreningsfællesskab. Denne andel giver dig brugsretten til din bolig, ligesom den giver dig andel i foreningens fælles formue.

Din brugsret til boligen er eksklusiv. Det betyder, at brugsretten vedrører en specifik bolig og at denne er udstedt specifikt til dig.

Hvis du ønsker at overdrage din andel, skal du følge den fremgangsmåde, der er beskrevet for andelsoverdragelser i din forening. Fremgangsmåden findes i foreningens vedtægt, ligesom gældende lovgivning findes i andelsboligloven.

Vedtægten og andelsboligloven skal følges, uanset om du ønsker at overdrage hele eller dele af din andel. 

En deloverdragelse kan eksempelvis være overdragelse af halvdelen af din andel til din kæreste, så I herefter ejer andelen i fællesskab.

Selvom en tilføjelse af din kæreste som andelshaver kan virke som en nem, administrativ øvelse, hvor din kæreste blot tilføjes andelsbeviset, differentierer hverken vedtægt eller lovgivning mellem hel- og deloverdragelser.

En deloverdragelse betragtes derfor som et regulært salg, hvorfor alle gældende regler og lovgivning skal følges. Du kan læse vores generelle vejledning for salg af andel her, ligesom du finder udgifter forbundet med deloverdragelse i vores prisliste.

Når du skal deloverdrage din andel, skal din andelsværdi findes. Andelsværdien opgøres efter andelsboliglovens § 5, og værdien fremgår af foreningens seneste, vedtagne årsregnskab under andelsværdiberegningen.

Andelsværdien er på mange måder andelens grundværdi. I tillæg hertil skal andelens eventuelle forbedringer tillægges, mens fejl og mangler fratrækkes. Det er en vurderingsmand, der laver denne opgørelse, og det kan du læse mere om i vores generelle salgsvejlednings første fase.

Når din andels samlede værdi er fundet, skal den fordeles mellem dig og den, du vil deloverdrage til.

Ønsker du eksempelvis at overdrage 50 % af din andel til din kæreste, er den pris, som din kæreste skal betale for sin andel, tilsvarende 50 % af den samlede andelsværdi.

Bestyrelsen skal ifølge andelsboliglovens § 6, stk. 6 godkende overdragelsesaftalen, og den skal ved sin godkendelse kontrollere din overdragelsespris. Du må ikke sælge til mere end din maksimalpris, men du må gerne sælge til mindre.  

Det følger af andelsboliglovens § 6, stk. 10, at prisen for en andel skal indbetales til foreningens konto. Det gælder også ved deloverdragelser, og det betyder, at (eksempelvis) din kæreste skal indbetale sin del af andelen til foreningens konto, forud for optagelse som andelshaver.

Bliver overdragelsen finansieret ved gældsovertagelse, behøver overdragelsessummen dog ikke at gå gennem foreningens konto.

Reglerne for, hvornår beløbet skal indbetales, findes i foreningens vedtægt.

Ifølge andelsboligloven skal det skriftligt aftales, at du overdrager en specifik del af din andel til din køber. Denne aftale udarbejdes af administrator og kaldes en overdragelsesaftale.

Til brug for udarbejdelse af overdragelsesaftale, skal vores oplysningsformular udfyldes.

Der er en ekspeditionstid på 2-3 uger i forbindelse med udarbejdelse af aftalen, som løber fra den dag, vi har alle oplysninger og dokumenter i sagen.

Når aftalen er udarbejdet, uploader vi den til elektronisk underskrift, hvor du, din køber og bestyrelsen godkender og underskriver dens betingelser.

Sammen med aftalen uploader vi desuden de af Boligministeren bestemte, nødvendige dokumenter om foreningen og boligen.  

Har du optaget pant i din andel, skal der indhentes skriftlig accept fra dine panthavere om, at andelen fremadrettet vil ejes i fællesskab. Denne accept skal foreligge, inden overdragelsesaftalen er gyldig.

Når vi har modtaget overdragelsessummen, fratrækker vi eventuelle udgifter i forbindelse med handlen, og udbetaler provenuet til dig.

Herefter tilføjes den person, som du har overdraget halvdelen af din andel til, som andelshaver med samme rettigheder og forpligtelser som dig og foreningens øvrige medlemmer.

Du har nu overdraget en andel af din andelsbolig, så denne ejes i fællesskab, og sagen afsluttes herefter.

Sådan sælger du din halvdel af en andel, du ejer med en anden

Sådan sælger du din halvdel af en andel, du ejer med en anden Ejer du din andel i fællesskab med…

Sådan sælger du din andel

Sådan sælger du din andel Er du andelshaver og går du med salgstanker? Så læs lige med. Inden du kan…

Sælg din andel

Sælg din andel Inden du udfylder denne formular, anbefaler vi dig at læse vores vejledning, der beskriver dit kommende salgsforløb.  Du…