Den frivillige bestyrelses erstatningsansvar

Med mere end 60 års erfaring som professionel ejendomsadministration ved vi i Qvortrup, at der er mange opgaver og et stort ansvar forbundet med din frivillige bestyrelsestitel. 

I denne vejledning zoomer vi helt tæt på bestyrelsens potentielle erstatningsansvar, og vi anbefaler dig at læse med!

Bestyrelsen skal lede foreningen

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som hvert år vælger en bestyrelse, der skal varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsens absolutte hovedopgave er derfor at lede foreningens daglige drift. Hvad I som bestyrelse helt konkret skal foretage jer i det frivillige virke, afhænger af foreningens størrelse og administrationsform, og jeres ledelses- og beslutningskompetence er i øvrigt begrænset af vedtægterne.

Vedtægterne sætter rammerne for bestyrelsens kompetencer

At bestyrelsens kompetencer er begrænset af vedtægterne, betyder konkret, at hvis det i denne udtrykkeligt fremgår, at I kan træffe visse beslutninger, så har I naturligvis kompetence hertil.

Modsat betyder det, at hvis vedtægterne ikke indeholder en udtrykkelig bemyndigelse, må I ikke træffe beslutninger herom – medmindre generalforsamlingen har givet jer lov til det.

Bestyrelsens ansvar

Hvis I som bestyrelse træffer beslutning om forhold, som I ikke er bemyndiget til i henhold til enten vedtægten eller generalforsamlingen, handler I på egen hånd, og I kan herefter blive gjort ansvarlige for jeres beslutninger. 

Foreningen har alene til formål at fremme medlemmernes fælles interesser, og bestyrelsens pligt er at handle herefter. Foreningens aktiviteter er normalt begrænset i karakter og omfang, og foreningens bestyrelse vælges sædvanligvis blandt foreningens medlemmer og ikke ud fra en professionel organisation eller et professionelt sekretariat.

Det betyder, at såfremt I som frivillige bestyrelsesmedlemmer har disponeret ud fra et rimeligt beslutningsgrundlag, vil et fejlskøn ikke være ansvarspådragende.

2 domme: Bestyrelsens erstatningsansvar

I GD 2013/30H bemærkede Højesteret, at et medlem af bestyrelsen i en grundejerforening kan blive erstatningsansvarlig for en retsstridig tabsforvoldende disposition, der kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller uagtsom. Anvendelsen af denne ansvarsnorm forudsætter, at der sker en fastlæggelse af de pligter, der påhviler bestyrelsesmedlemmer.

Det kan være erstatningspådragende, hvis bestyrelsen uberettiget nægter at godkende fremleje, jf. TBB2006.604B, hvor en erhvervsandelshaver uberettiget blev nægtet adgang til fremleje med henvisning til, at det var i strid med andelsideen, at andelshaveren havde overtaget andelen med henblik på øjeblikkelig videreudlejning med ganske stor fortjeneste. Boligretten anså ikke nægtelsen for sagligt begrundet og fandt nægtelsen erstatningspådragende.

Hvordan skal I forholde jer?

Når I indtræder i den frivillige bestyrelsesrolle, skal I huske, at I er ”ansat” af generalforsamlingen til at lede den daglige drift af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

Som nyvalgt bestyrelsesmedlem er det en rigtig god idé at læse foreningens vedtægter grundigt, så du har helt styr på dine ledelses- og beslutningskompetencer. 

Vi oplever ofte, at foreningens vedtægter kan være både uklare og utidssvarende, og det er derfor vores generelle anbefaling, at de enten opdateres helt eller delvist, så de optræder både klare og tidssvarende for både bestyrelsens og medlemmernes skyld.

Desuden opfordrer vi jer til at udarbejde en forretningsgang med afsæt i vedtægterne, så både nuværende og fremtidige bestyrelsesmedlemmer har klare og gennemskuelige rammer for sine kompetencer.

Bestyrelsens forretningsgang kan med fordel gemmes i uHabi under bestyrelsens eget fildrev, så dokumentet sikres nu og i fremtiden.

Hvad med en bestyrelsesansvarsforsikring?

I 2020 indgik vi i Qvortrup en storkundeaftale med Dansk System Assurance A/S (DSA), som er professionelle forsikringsmæglere.

I vores samarbejde med DSA anbefaler vi alle foreninger at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring, som kan forsikre bestyrelsens medlemmer mod et personligt erstatningsansvar.

Bestyrelsesansvarsforsikringen er således en fast bestanddel af vores generelle forsikringspakke, som vi anbefaler alle vores kunder, og hvis du er i tvivl om, hvorledes jeres forening/bestyrelse er dækket, kan du altid kontakte os eller DSA herom.

Vi kan vejlede jer!

Som jeres tætteste samarbejdspartner kan vi naturligvis vejlede jer om jeres ledelses- og beslutningskompetencer på baggrund af jeres vedtægter. 

Hvis I er i tvivl om, hvorvidt I som bestyrelse må træffe en given beslutning, anbefaler vi jer altid at kontakte os, så vi sammen kan vurdere den pågældende sag.

Vi ved, at det at være frivilligt bestyrelsesmedlem er ikke blot en frivillig titel, der klæder dit CV; Det er en ansvarsfuld og stor opgave, som du frivilligt påtager dig på vegne af hele foreningsfællesskabet, og derfor er det enormt vigtigt, at vi sikrer vores gensidige samarbejde, så du kan føle dig både tryg og sikker i din bestyrelsesrolle.