Bestyrelsens godkendelse af ombygninger

Går du med planer om at foretage ombygninger i din lejlighed, skal du have bestyrelsens skriftlige tilladelse og godkendelse, inden du iværksætter dit projekt. Det gælder uanset, om der er tale om en totalrenovering eller småprojekter. 

Nedenfor har vi angivet de dokumenter, som bestyrelsen skal have tilsendt, førend den kan afgive sin eventuelle tilladelse og godkendelse. 

Desuden kommer vi med gode råd til dit kommende lejlighedsprojekt, og nederst har vi lavet en tjekliste, som du kan følge i forbindelse med projektet.

Hvilke projekter og ombygninger må du gennemføre?

Mange etagebyggerier har eksisteret i både hele og halve århundrede, og deres lejligheder kan derfor kræve løbende modernisering og optimering. 

Går du med store planer om at forvandle skrot til slot, eller ønsker du alene at opdatere lejligheden ved småprojekter, er foreningens vedtægt det første sted du skal kigge.

Vedtægten vil nemlig, som udgangspunkt, have både krav og betingelser for, hvilke ændringer, du må foretage i lejligheden, når ombygninger i lejligheden er på tapetet. 

Vedtægten bør desuden sætte rammerne for hæftelsesansvaret, såfremt dit projekt medfører skader på fælles- eller andres arealer. 

Det er derfor enormt vigtigt, at du afstemmer projektet med først foreningens vedtægt, og hernæst lovgivningen i øvrigt. 

Det er vigtigt at bemærke, at du alene råder over/har brugsret til din lejlighed, og du må derfor ikke lave forandringer, der påvirker foreningens fælles ejendom. 

Du må heller ikke lave ændringer, som påvirker foreningens økonomi, da foreningen skal være udgiftsneutrale i dit projekt. Har du ønske om at foretage ændringer, der påvirker foreningens fælles ejendom, skal du stille forslag herom på en generalforsamling, hvor alle foreningens medlemmer kan stemme om projektet.

Er du i tvivl om, hvilke lejlighedsprojekter du må gennemføre, kan du altid få vejledning af bestyrelsen eller administrator.

Betingelser for bestyrelsens godkendelse

Førend bestyrelsen kan tage stilling til dit lejlighedsprojekt, skal den have tilsendt en detaljeret projektbeskrivelse, som klart og tydeligt angiver, hvilke arbejder og forandringer, der vil ske i din lejlighed. 

I tillæg til projektbeskrivelsen bør du fremsende en projekttegning, der angiver dine ombygninger. 

Af materialet bør det fremgå, hvordan eventuelle tilslutninger skal udføres, så både bestyrelse og kommunen kan tage stilling hertil.

Bestyrelsen skal sikre sig, at projektet bliver udført på lovlig vis. Derfor er det nødvendigt, at du fremsender din kontrakt/aftale med den håndværker, der skal udføre projektet. 

Bestyrelsens godkendelse af ombygninger

Når bestyrelsen har modtaget ovenstående, vil den tage stilling til dit projekt og afgive sin eventuelle tilladelse til og godkendelse af projektet.


Bestyrelsen vil i denne forbindelse sikre, at projektet er i overensstemmelse med foreningens vedtægt.


Du skal være opmærksom på, at bestyrelsen er berettiget til at kræve nærmere undersøgelser, hvis den er i tvivl om ombygningens konsekvenser for ejendommen. Som eksempler kan den bede om beregninger, hvis dit projekt kan have betydning for ejendommens bæreevne, eller undersøgelse af, om ejendommens faldstammer kan tåle, at afløb fra et badeværelse overføres over køkken-faldstammen frem for den oprindelige faldstamme.

Bestyrelsens tilladelse vil være betinget af, at kommunen godkender dit projekt i sin helhed. 

Tilladelsen vil som udgangspunkt gælde i 12 måneder, indenfor hvilke projektet påbegyndes og afsluttes. Når projektet afsluttes, skal du sende dokumentation for færdigmelding. 

Det er vigtigt at bemærke, at projektet skal være omkostningsneutralt og uden genevirkninger for den øvrige del af foreningen, og at du påtager dig det fulde ansvar i forbindelse med dets gennemførsel.  

Kommunens godkendelse af dine ombygninger

Alle renoveringsprojekter, store som små, er underlagt Byggeloven og bygningsreglementet. Det kan betyde, at du skal orientere den tekniske forvaltning eller centret for byggeri i din kommune, inden du påbegynder projektet.

Der findes tre typer af lejlighedsprojekter; Projekter der kræver byggetilladelse, projekter der alene skal anmeldes til kommunen samt projekter der kan gennemføres uden anmeldelse og godkendelse.

Størstedelen af de ændringer, du kan foretage i din lejlighed, er såkaldte ”mindre byggearbejder”, som alene kræver en anmeldelse hos kommunen. Det betyder, at de hverken kræver bygge- eller ibrugtagningstilladelser.

”Mindre byggearbejder” kan være udskiftning af køkken, renovering af badeværelser, nedsænkning af lofter eller blænding af døre inde i lejligheden.

Du må ikke lave ændringer af bærende konstruktioner, uden en ingeniør først har lavet statiske beregninger heraf. Beregningerne skal vedlægges din ansøgning til kommunen, som herefter skal give en byggetilladelse. Du må heller ikke foretage indgreb eller løbende ændringer i lejligheds vægbeklædning uden kommunens godkendelse, da det kan have en brandteknisk betydning.

Indebærer dit projekt afløbsinstallationer, skal disse tilkobles eksisterende faldstammer, som er beregnet til det pågældende, oprindelige formål. Og vil dit projekt behandle ventilation og udtræk skal disse, som udgangspunkt, tilsluttes eksisterende aftrækskanaler.

Uanset karakteren af dit lejlighedsprojekt skal du orientere og søge eventuel tilladelse hos bestyrelsen, administrator og kommunen.

Foreningens tilsyn med dit projekt

Du skal være opmærksom på, at foreningens bestyrelse har mulighed for at føre tilsyn med dit projekt gennem dens tekniske rådgiver.

Tilsynet skal sikre, at projektet overholder alle foreningens og kommunens kriterier, og udgiften hertil kan pålægges dig.

 

Husk at ryd op og vis hensyn

Uanset om dit projekt er af større eller mindre karakter, skal du tage hensyn til dine naboer. Læs gerne foreningens husorden for at få overblik over, hvilke retningslinjer der gælder for støj og renoveringsprojekter, som du skal overholde.

Påvirker dit projekt fællesarealer, skal du sørge for, at der sker daglig oprydning og rengøring heraf. Husk på den gyldne leveregel fra Det Gamle Testamente: ”Behandl andre som du gerne selv vil behandles”.  Efterlad jeres fælles ejendom med respekt for hele foreningen, og sørg for at alt byggemateriale mv. fjernes fra foreningens ejendom eller fortov senest samme dag, som arbejdet ophører.

 

Færdigmelding af projekt

Det er vigtigt, at du færdigmelder, når du er færdig med dine ombygninger i lejligheden. Færdigmeldingen skal ske til både kommunen, bestyrelsen og foreningens administrator.

Hvis ikke du færdigmelder dit projekt, kan det give problemer hos både forsikringsselskab og kreditforeningen, at der står et projekt åbent i deres system. Derudover kan det også få indflydelse på et eventuelt senere salg, og det er derfor vigtigt, du som det sidste punktum i dit lejlighedsprojekt sikrer færdigmeldingen.

Din tjekliste

Vi har nedenfor lavet en tjekliste, som du med fordel kan bruge, når du skal igangsætte og gennemføre ombygninger i din lejlighed med baggrund i vores 8 gode råd til ombygninger i lejligheden. 

Husk, at hvis du har nogle som helst spørgsmål i forbindelse projektet, bør du altid kontakte bestyrelsen, administrator og/eller kommunen for svar på disse, inden du handler.

  1. Tjek først og fremmest hvilke projekter, du må gennemføre i din lejlighed
  2. Lav en detaljeret projektbeskrivelse og en plantegning som giver overblik over det kommende projekt
  3. Orientér bestyrelsen og indhent tilladelse fra denne
  4. Anmeld projektet til kommunen – uanset om det er et stort eller lille projekt
  5. Alliér dig med autoriserede håndværkere og skaf dokumentation for deres arbejder
  6. Forvent tilsyn med projektet og forvent en udgift hertil
  7. Behandl andre som du gerne selv vil behandles – ryd op og vis hensyn
  8. Færdigmeld projektet, når du er i mål – både overfor bestyrelse og kommune

Har du spørgsmål til dine ombygninger?

Som ejendomsadministrator yder vi ikke egentlig rådgivning og vejledning til den enkelte beboer, men vi vil meget gerne hjælpe dig med at få formalia på plads så du trygt kan iværksætte arbejder i lejligheden. 

Hvis du står overfor ombygninger i din lejlighed, anbefaler vi, at du kontakter ejendommens administrator, som kan guide dig gennem de forhold, du skal have styr på, inden du kan påbegynde arbejderne. 

Hvis dine ombygninger kræver kommunens godkendelse kan vi desuden gemme denne hos os, så dokumentationen altid følger lejligheden – også når den overdrages til en ny ejer. 

Hvis ikke du ved, hvem du skal tale med, kan du kontakte vores supportteam, der vil hjælpe dig med at finde frem til den korrekte medarbejder. 

Mød vores administratorer

Qvortrup har en historie, der strækker sig mere end 100 år tilbage i tiden – og i mere end 6 årtier har vi drevet en dedikeret og professionel ejendomsadministration. Vi har en betydelig viden om vores fag, og vi er stolte af at give vores kunder den bedste service muligt.

Vi tror på, at vores lange historie taler for sig selv og er et vidnesbyrd om vores høje faglighed. Gennem årene har vi opbygget stærke relationer med vores kunder og samarbejdspartnere, og i dag er vi glade for at have et team af dedikerede medarbejdere, der altid er klar til at yde den bedste service og sætte vores kunders behov i centrum.

Hvis du vil møde vores fantastiske medarbejdere, kan du klikke på linket nedenfor og se, hvem der er med til at gøre Qvortrup til en succes.