Sådan anmelder du en skade

Hvis uheldet har været ude, skal det anmeldes. Det sker via vores selvbetjeningsformular her på hjemmesiden.

Ved anmeldelse af en skade skal nedenstående procedure venligst følges, så vi sammen sikrer os, at anmeldelsen sker korrekt.

Bemærk! Det er vigtigt, at det alene er skade på den fælles ejendom (herunder bygninger, køretøjer og maskiner – eller ansattes person- og sundhedsskader), der anmeldes til ejendommens forsikringsselskab.

Har du oplevet skader på dine egne løsøre eller personlige effekter, skal du anmelde det direkte til din egen indboforsikring, ligesom du selv har ansvaret for skader, der er opstået på genstande, som du har vedligeholdelsespligten af.

Opdager du skade på den fælles ejendom, skal du straks kontakte bestyrelsen/ ejerkredsen herom. 

En kontaktperson for bestyrelsen/ejerkredsen skal herefter anmelde skaden via vores selvbetjeningsformular.

Bestyrelsen/Ejerkredsen er ejendommens ledelsesorgan, og derfor er det vigtigt, at det er en repræsentant for denne, der anmelder skaden til ejendommens forsikring.

Skadesanmeldelsen skal være udførlig, og den skal blandt andet angive, hvad skaden vedrører, hvornår skaden er sket og hvad der er sket. Jo mere udførlig skadesbeskrivelse, des bedre.

Det er en god idé at tage fotodokumentation af skaden – både tæt på og på afstand. På den måde kan forsikringsselskabet på bedst mulige vis vurdere den.

Det kan være nødvendigt, at skaden begrænses/stoppes straks, da denne ellers kan forvolde yderligere skade på dele af den fælles ejendom.

Kontakt dine naboer, hvis skaden kan påvirke dem.

I det tilfælde er det vigtigt, at bestyrelsen/ejerkredsen kontakter en håndværker, der sikrer dette. Faktura herfor kan vedlægges skadesanmeldelsen.

Er skaden af knap så presserende karakter, kan bestyrelsen/ejerkredsen med fordel indhente tilbud på udbedring af skaden, som, sammen med skades-anmeldelsen, sendes til forsikringsselskabet.

Straks efter udfyldelse af skadesanmeldelsen modtager ejendommens forsikringsmægler denne.

Vi har indgået en storkundeaftale med Dansk System Assurance A/S (DSA), der håndterer alle skadesanmeldelser, medmindre ejendommen har en anden forsikringsmægler tilknyttet.

Når forsikringsmægleren har modtaget anmeldelsen, vil denne vurdere skaden i henhold til eventuel vedtægt og police. Vurderes den dækningsberettiget, anmeldes den til forsikringsselskabet.

Forsikringsmægleren vil altid sikre sig, at det alene er dækningsberettiget skader, der anmeldes. Vedtægten sætter endegyldige regler for vedligeholdelsespligten.

Et stort antal af skadesanmeldelser, vil forventeligt medføre en præmiestigning for ejendommen, hvorfor det er vigtigt, at retningslinjerne for skadesdækning overholdes.

Vurderes skaden ikke dækningsberettiget eller afvises den af forsikringsselskabet, skal der fortsat ske udbedring af skaden, dog uden økonomisk dækning fra forsikringsselskabet. Det afhænger af skaden, hvem der hæfter for udbedring.

Så snart der er sket udbedring, og der foreligger dokumentation herfor, afsluttes sagen.

Qvortrup, såvel som skadens kontaktperson, holdes løbende orienteret i skadessagen ved mail og/eller telefon.

Er skaden dækningsberettiget sikrer forsikringsselskabets taksator, at denne bliver besigtiget og udbedret.

Der vil typisk være en selvrisiko forbundet med skadesdækningen, som er den andel af skadesudbedringen, ejendommen selv skal betale. Denne kan betales af ejendommen eller pålægges skadevolder afhængig af kutyme og/eller vedtægt.

Når skaden er udbedret, afsluttes den.


Relaterede sider

Anmeld Skade

Anmeld skade Denne skadesanmeldelse skal udfyldes og sendes til ejendommens Administrator i tilfælde af skader på bygning, personer eller køretøjer.…

Selvbetjening

Selvbetjening Vi tilbyder en række selvbetjeningsydelser, som skal være med til at lette både bestyrelsens og den enkelte beboers arbejde.…