Snerydning

Når det kommer til det vinterlige vejr, medfølger vintervedligeholdelse af offentlige veje og stier, og som foreningsfællesskab er det vigtigt at være opmærksom på, at det faktisk ikke kun ejendommens fællesarealer, foreningen kan pålægges at snerydde og glatførebekæmpe. 

 

Læs med i denne vejledning og bliv klogere på, hvem der har ansvaret for snerydning og glatførebekæmpelse hos jer. 

Hvem er ansvarlig for snerydning og glatførebekæmpelse?

I Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje fra 2008 fremgår det af § 4, at det påhviler vejbestyrelsen at sørge for renholdelse af offentlige veje og stier.

Det er vejdirektoratet, amtsrådene og kommunalbestyrelserne, der er vejbestyrelse for henholdsvis hovedlandevejene, landevejene og kommunevejene.

Pligten til at foretage vintervedligeholdelse kan overdrages til ejendommen

Selvom pligten som udgangspunkt tilfalder vejbestyrelsen, bestemmer Bekendtgørelsens § 5, at denne, i byer og bymæssig bebyggelse, kan bestemme, at ejerne af ejendomme, der grænser til en offentlig vej eller sti, skal rydde fortov og sti ud for ejendommene for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti samt renholde fortov og sti.

Med hjemmel i bekendtgørelsen kan vejbestyrelsen altså overdrage pligten for at lave vintervedligeholdelse og  -renholdelse af fortov og sti til den enkelte ejendom, og har den truffet denne beslutning, er det herefter jeres ansvar at fortage vinterbekæmpelse af fortovet, når vinterens snebyger rammer.

Skal I vintervedligeholde ejendommen?

Det er op til den enkelte vejbestyrelse, om denne foretager vintervedligeholdelse og renholdelse eller om pligten overdrages til ejerne af ejendomme, der grænser op til offentlig vej eller sti.

Herunder har vi indsat en liste over udvalgte kommuner med link til deres vintervedligeholdelse. I kan således nemt og hurtigt navigere i, om I eller vejbestyrelsen tilfalder en vedligeholdelsespligt. Klik på den enkelte kommunes navn og kom direkte til deres hjemmeside for vintervedligehold. 

Hvordan skal I vintervedligeholde ejendommen?

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje fra 2008 beskriver i sit kapitel 7, hvordan der skal foretages vintervedligeholdelse. Du kan læse et sammendrag herunder. 

 

Snerydning

Færdselsarealer:

Grundejerne skal rydde færdselsarealer for sne hurtigst muligt efter snefald.

 

Særlige områder:

Områder omkring brandhaner, brand- og politialarmskabe samt trafikreguleringsinstallationer skal altid holdes ryddet for sne.

 

Trapper:

Grundejerne har altid pligt til at rydde trapper til deres ejendomme for sne – uanset hvem der har pligt til at rydde fortove og stier.

Glatføre

Generel pligt:

Grundejerne skal træffe foranstaltninger mod glat føre ved at bestrø færdselsarealer med grus, sand eller lignende.

 

Trapper:

Grundejerne har altid pligt til at gruse trapper til deres ejendomme – uanset hvem der har pligt til at glatførebekæmpe fortove og stier.

 

 

Forskrifter:

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere forskrifter for udførelsen af glatføreforanstaltninger,
herunder anvendelse af salt og andre kemikalier.

 

Se vores øvrige vejledninger

På vores hjemmeside har vi samlet en række øvrige vejledninger, som vi håber, du kan bruge i dit virke som frivilligt bestyrelsesmedlem. 

For os er det vigtigt at yde værdiskabende ejendomsadministration til den frivillige bestyrelse såvel som den professionelle udlejer, og derfor bruger vi mange kræfter på løbende at opdatere og vedligeholdelse vores hjemmeside  – herunder vores vejledninger, selvbetjeningsmoduler og vores nyhedsartikler. 

Du kan besøge vores vejledninger gennem linket nedenfor.