Bestyrelsesgodtgørelse 2022

Satser 2022

Telefon- og internetudgifter: kr. 2.450 pr. bestyrelsesmedlem for 2022

Kontor, møder og porto: kr. 1.500 pr. bestyrelsesmedlem for 2022

Skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer 

Igen i år har SKAT opdateret størrelsen på den skattefrie bestyrelsesgodtgørelse 2022. 

Bestyrelsesgodtgørelse er en økonomisk kompensation, der kan udbetales til bestyrelsen for dennes udgifter i forbindelse med dens frivillige virke i og for foreningen. 

Bestyrelsesgodtgørelsen er skattefri. Skal bestyrelsen have udbetalt et honorar for sit frivillige arbejde, der overstiger beløbsgrænserne for en bestyrelsesgodtgørelse, skal det enkelte medlem dog svare skat heraf. Bemærk dog at det enkelte medlems skatteforhold er foreningen uvedkommende. 

Få dækket dine udgifter

Godtgørelsen dækker medlemmernes udgifter i forbindelse med telefon og internet, samt udgifter til porto, møder, kontorartikler mv. Beløbene udbetales uden dokumentation for udgifter til disse, men med en forventning om, at bestyrelsens medlemmer har haft udgifter forbundet hermed i løbet af sin valgperiode.

Hvis et bestyrelsesmedlem afholder private udgifter til driften af foreningen og dennes ejendom, skal medlemmet dog fremsende dokumentation herfor, så det kan godtgøres særskilt. Det skyldes, at bestyrelsesgodtgørelsen alene dækker de udgiftstyper, der er redegjort for ovenfor, og således ikke driftsmæssige udgifter på vegne af foreningen. 

Hos Qvortrup godtgør vi et udlæg ved, at bestyrelsesmedlemmet sender dokumentation for udlægget til administrator, som enten udbetaler udlægget eller modregner det i næstkommende opkrævning fra foreningen. 

Vedtages af generalforsamlingen

Det er et flertal i foreningen, der på en generalforsamling skal beslutte, at den til enhver tid siddende bestyrelse, kan modtage godtgørelse for sit frivillige arbejde i og for foreningen. 

Ønsker foreningen at give bestyrelsen et honorar for sit arbejde, skal dette tillige vedtages af et flertal af generalforsamlingen. 

Der lægges mange timer i det frivillige virke som bestyrelsesmedlem, og godtgørelsen er derved en økonomisk kompensation med en symbolsk taknemlighed fra den øvrige del af foreningen; Kompensationen er nemlig en tak for, at bestyrelsesmedlemmet har haft både tidsmæssige og økonomiske omkostninger i forbindelse med at drifte foreningen det forgangne år. 

Udbetaling efter generalforsamlingen

Da godtgørelsen er ét årlig beløb, vil bestyrelsen typisk modtage denne efter den ordinære generalforsamlings afvikling. 

På den måde dækker beløbet hele medlemmets udgifter i det forgangne år. Fratræder et medlem i perioden, kan der ske delvis udbetaling af godtgørelsen, på samme måde som hvis et medlem indtræder i bestyrelsen udenfor generalforsamlingen.  

Læs mere

Du kan læse mere om regler for ulønnede bestyrelsesmedlemmer i foreninger på skats hjemmeside

Seneste nyheder

bestyrelsesgodtgørelse 2022

Del: