Bestyrelsesgodtgørelse 2024

Nyt kalenderår – nye satser for bestyrelsesgodtgørelsen

Vi er allerede godt inde i 2024, og traditionen tro betyder et nyt kalenderår også nye takster for den skattefrie bestyrelsesgodtgørelse 2024. 

I år har Skat imidlertid fastholdt sine satser fra 2023, og der er således ikke sket ændringer i bestyrelseshonoraret siden sidste år. 

Hvad er bestyrelsesgodtgørelse? Et eksempel: 

Anne er medlem af foreningens bestyrelse. Hun bruger sin egen telefon og internetforbindelse til at kommunikere med administrator, den øvrige bestyrelse, foreningens samarbejdspartnere og ejendommens beboere. 

Anne bruger flittigt telefon og internet til disse formål, og det er ikke uden omkostninger. Da det frivillige arbejde ikke skal lægge Anne til økonomisk last, vedtager foreningen på en generalforsamling, at Anne (og hende bestyrelseskollegaer) kan for godtgjort sine udgifter gennem den skattefrie bestyrelsesgodtgørelse. 

Foreningen budgetterer derfor med en fast udgift hertil hvert år. 

Udover at bruge sin telefon og internet, benytter Anne ofte kontorartikler, som hun selv har købt, til sit bestyrelsesarbejde. Disse kan ligeledes dækkes af godtgørelsen, og det samme kan udgifter af dokumenter og breve. 

Det er ikke nødvendigt for Anne at fremsende dokumentation for sine udgifter til ovenstående, da foreningen har en forventning om, at hun har udgifter hertil qua sin frivillige titel. 

For øvrige udgifter

Det er dog vigtigt at forstå, at bestyrelsesgodtgørelsen ikke dækker alle former for udgifter. Hvis Anne for eksempel køber forplejning til et bestyrelsesmøde, skal der fremsendes dokumentation herfor, så hun kan refunderes direkte fra foreningens drift. Det skyldes, at forplejning ikke dækkes af bestyrelsesgodtgørelsen.

Hos Qvortrup fungerer det sådan, at hvis Anne har lagt penge ud for foreningen, som ikke dækkes af hendes godtgørelse, sender hun blot dokumentationen for udgifterne til administrator. Administrator vil derefter enten refundere beløbet direkte eller trække det fra næste opkrævning fra foreningen. 

På den måde sikres det, at bestyrelsesmedlemmer bliver kompenseret for de udgifter, de har i forbindelse med deres frivillige arbejde i bestyrelsen.

Udbetaling efter generalforsamling

Godtgørelsen udbetales én gang om året, normalt efter den årlige generalforsamling.

Beløbet er beregnet til at dække de udgifter, som bestyrelsesmedlemmerne har haft i løbet af sin valgperiode. Det betyder, at hvis et medlem forlader bestyrelsen midt i perioden, kan der stadig ske en delvis udbetaling af godtgørelsen.

Det samme gælder, hvis en suppleant bliver medlem af bestyrelsen midt i en valgperiode. Vedkommende kan således få den andel af godtgørelsen, som dækker suppleantens bestyrelsesperiode. 

Ovenstående metode sikrer, at alle bestyrelsesmedlemmer bliver retfærdigt kompenseret for deres indsats, selvom de ikke er med i hele valgperioden.

Sådan fastsætter I størrelsen på honorar og godtgørelse for bestyrelsens medlemmer

Foreningen skal ved flertal beslutte, at bestyrelsens medlemmer kan få skattefri godtgørelse for udgifter i deres frivillige arbejde.

Beslutningen træffes på den årlige generalforsamling – typisk som et fast punkt under budgettet.

Foreningen kan godt vedtage at give en mindre godtgørelse end de offentlige satser tillader, men hvis foreningen vedtager en højere godtgørelse, er denne ikke længere skattefri. 

Godtgørelse kan tiltrække medlemmer til bestyrelsen

Når budgetposten fastsættes, er det vigtigt at overveje foreningens økonomi og vurdere, om en godtgørelse kan tiltrække og fastholde kompetente bestyrelsesmedlemmer.

Selvom bestyrelsesarbejde er frivilligt, kan muligheden for godtgørelse motivere bestyrelsen ved at sikre, at deres udgifter dækkes ved årets afslutning.

Læs mere

Du kan læse mere om regler for ulønnede bestyrelsesmedlemmer i foreninger på skats hjemmeside eller i vores artikel om bestyrelsesgodtgørelse 2022 samt om bestyrelsesgodtgørelse 2023.  

Ønsker I bestyrelsesgodtgørelse i jeres forening?

Kontakt jeres kundechef for at planlægge og indarbejde en budgetpost til skattefri godtgørelse for frivillige bestyrelsesmedlemmer i det kommende år.

Seneste nyheder

Bestyrelsesgodtgørelse 2024

Del: