Grønne tage i 2023: Lad dig inspirere af A/B Eigis tag-eventyr

Københavns skyline har de seneste år været under en fortryllende forandring, idet flere og flere grønne tage er sprunget frem. De grønne tage er som tæpper af frodig vegetation i det ellers stenede og betonprægede landskab, og de er en udtryk for alternative tagløsninger.

I hjertet af Københavns Brygge-kvarter har et gårdlaug i andelsboligforeningen Eigi taget en inspirerende beslutning om at gøre foreningens gård til en indbydende og frodig oase for dens beboere. I forlængelse heraf har gårdlauget indført grønt tag på gårdens containerskur, og det har ikke kun forbedret gården visuelt, men også skabt liv og fremmet biodiversiteten i området.

Dyk ned i denne artikel og udforsk gårdlaugets erfaringer og lær af deres inspirerende, grønne tag-eventyr.

Hvad er et grønt tag?

Et grønt tag er en tagløsning, der kombinerer vegetation og planter med en tagoverflade. Taget kan bestå af forskellige planter, såsom græs, urter og buske, og det skaber en frodig og naturlig oase midt i byen.

Taget består typisk af flere lag, herunder en vandtæt membran, et dræningslag, et filtreringslag og et jordbundslag. Alle lag tjener forskellige funktioner, der skal sikre tagets vegetation og beskytte den øvrige del af bygningen – eksempelvis mod fugt.

Et grønt tag kræver passende dræning, vandingsrutiner og vedligeholdelse for at sikre dets trivsel og tagets strukturelle integritet. Selvom vi har set grønne tage i flere år, er det fortsat en meget innovativ og fremsynet måde at integrere naturen i bymiljøet.

Grønne tage

Billedet viser det grønne tag i A/B Eigi lige efter etablering.

En eksistensmulighed for en varieret flora og grønt

I andelsboligforeningen Eigi opstod idéen om det grønne tag efter drøftelser i gårdlauget.

Vi ønskede at gøre gården grønnere og mere indbydende for beboerne” beretter Susse Stuhr fra foreningens gårdlaug og fortsætter:

Samtidig med æstetiske forbedringer ville vi gerne, at et nyt tag kunne fremme biodiversitet, og at det kunne give eksistensmulighed for en varieret flora og grønt, som kunne tiltrække smådyr, insekter og fugle”.

Gårdlauget havde en klar ambition om at skabe et klimavenligt tag, der foruden at bidrage til biodiversitet også kunne opsamle regnvand, spare på kloaksystemet, optage co2-partikler og samtidig var smukt at se på – også fra foreningens fjerdesale. 

Fordele ved grønne tage

Gårdlauget forstod derfor helt intuitivt, at de levende tage generelt udmærker sig ved at have utrolig mange grønne fordele.

Selvom det måske ikke er så afgørende for et skur, er én af fordelene ved denne tagtype en stor energieffektivitet, idet taget fungerer som ekstra isolering, der reducerer varmetab om vinteren og varmeindtrængning om sommeren. Det kan medføre betydelige energibesparelser for en ejendom.

Derudover hjælper taget med at reducere regnvandsafstrømningen, fordi det absorberer og forsinker nedbør, så kloaksystemer aflastes, og risikoen for oversvømmelser mindskes.

Og selvfølgelig bidrager taget også til øget biodiversitet, der kan skabe et harmonisk miljø og fremme lokale økosystemer, samtidig med at det renser luften, fordi det kan absorbere skadelige stoffer. Taget kan også mindske støjniveauer og forbedre det omgivende miljø for beboere og naboer.

Ulemper eller begrænsninger ved grønne tage

Selvom grønne tage har mange fordele, er der også ulemper eller begrænsninger, der skal overvejes.

En af ulemperne er den øgede vægtbelastning på bygningens struktur, som kan kræve ekstra forstærkning, ligesom det grønne tag kræver regelmæssig vedligeholdelse og pleje for at sikre, at planterne trives, og at tagets strukturelle integritet opretholdes.

Alliér dig med de rigtige fagfolk

Der er mange ting at holde styr på, når et grønt tag skal etableres, og der er både fordele og ulemper at tage højde for. Gårdlauget i A/B Eigi erfarede derfor også hurtigt, at det handlede om at finde ud af hvilken type tagbelægning, der kunne bære et grønt tag, ligesom de skulle se på hvilken type planter, der var anvendelige i netop deres gårdmiljø.

Susse Stuhr fortæller: ”Det er en masse ting, der skal tages højde for – herunder i forbindelse med lysforhold, sol, skygge og lignende, og det er enormt vigtigt at afklare, hvordan taget skal passes, og hvem der har ansvaret for det”.

Susse Stuhr oplyser desuden, at det var en vigtig del i etableringsprocessen, at gårdlauget fandt den helt rigtige anlægsgartner, der kunne vejlede og bistå dem i det nye tag. ”Man skal være indstillet på at gå grundig til værks og der skal afsættes den nødvendige tid til arbejdet”, har hun siden erfaret.

Videoen viser, hvordan livet og biodiversiteten summer på skurets grønne tag. 

Involvér beboerne i det nye tag

Et grønt tag kan bidrage positivt til hele foreningen (og de omkringliggende boliger), og det er gårdluagets erfaring, at foreningens beboere skal involveres aktivt i etableringen af det nye tag.

Vi holdt møder for beboerne for at forklare hensigten med et grønt tag – æstetikken, biodiversiteten og den klimamæssige betydning, og vi har mødt stor velvilje og begejstring for projektet” fortæller Susse Stuhr og fortsætter: ”Det har været en positiv proces og beboere har udtrykt begejstring og synes det er en stor forbedring af gårdens miljø. Det er en stor glæde, fordi man nyder synet fra alle etager, samtidig med at naturen støttes. Netop i dag myldrer det eksempelvis med humlebier på taget.” 

Gårdlauget i A/B Eigi anbefaler andre foreninger at få etableret et grønt tag, som kan være med til at styrke biodiversiteten i lokalområdet og ejendommens grønne aftryk. Susse Stuhr afslutter: ”Det er bestemt anbefalelsesværdigt med et grønt tag.”

3 gode råd fra gårdlauget i A/B Eigi til etablering af et grønt tag i foreningen:

  1. Find de rette eksperter: Sørg for at samarbejde med fagfolk, der har erfaring med grønne tage. De kan hjælpe med at identificere de rigtige planter, vejlede om tagkonstruktionen og assistere med vedligeholdelsesplaner. Tag jer tid til at finde den rette anlægsgartner eller specialist, der kan støtte foreningen i at etablere det grønne tag, og alliér jer med jeres administrator, som formentlig kan facilitere gode råd, erfaringer og referencer fra andre foreninger.
  2. Involvér beboerne: Engager foreningens beboere i projektet. Informér om fordelene ved det grønne tag og skab begejstring og opbakning. Hold møder, hvor formålet og målene bliver forklaret, og lyt til beboernes tanker og idéer. Skab en følelse af fællesskab og deltagelse i processen. Det grønne tag er jo til glæde for jer alle.
  3. Tænk på vedligeholdelse: Et grønt tag kræver regelmæssig vedligeholdelse for at sikre planternes trivsel og tagets strukturelle integritet. Vær klar over de krævede plejeopgaver som vanding, ukrudtsbekæmpelse og beskæring. Sørg for at have klare aftaler om, hvem der har ansvaret for tagets vedligeholdelse, og få administrators hjælp til at indgå dækkende serviceaftaler.


Med disse råd i baghovedet kan I skabe et grønt tag i jeres forening, der styrker biodiversiteten i lokalområdet og bidrager til en grønnere ejendom.

Ved at involvere beboerne og samarbejde med eksperter kan I skabe et harmonisk og miljøvenligt tag, der forbedrer både æstetikken og det omgivende miljø.

Grønne tage

Del: