Sådan sælger du halvdelen af din andel

Sælg halvdelen af din andel

Når du køber en andelsbolig, køber du en andel i et foreningsfællesskab. Denne andel giver dig brugsretten til din bolig, ligesom den giver dig andel i foreningens fælles formue.

Din brugsret til boligen er eksklusiv. Det betyder, at brugsretten vedrører en specifik bolig og at denne er udstedt specifikt til dig.

Hvis du ønsker at overdrage din andel, skal du følge den fremgangsmåde, der er beskrevet for andelsoverdragelser i din forening. Fremgangsmåden findes i foreningens vedtægt, ligesom den gældende lovgivning findes i andelsboligloven.

Vedtægten og andelsboligloven skal følges, uanset om du ønsker at overdrage hele eller dele af din andel. Hvis du vil sælge halvdelen af din andel, kan du læse med i vores vejledning nedenfor. 

Hvorfor deloverdragelse?

Da du som andelshaver har en eksklusiv brugsret til en specifik bolig i foreningsfællesskabet, skal en deloverdragelse ske på samme betingelser og efter samme fremgangsmåde, som hvis du overdrog hele din andel til en anden. 

En deloverdragelse er relevant i det tilfælde, hvor du ønsker at overdrage eksempelvis halvdelen af andelen til din kæreste, så I herefter har fælles brugsret til boligen og en fælles andel i foreningens formue. 

Selvom det kan virke som en simpel øvelse at tilføje din kæreste på andelsbeviset, er der en lang række formalia og lovkrav, som skal overholdes, og boligen skal faktisk overdrages, som skete der et regulært salg. 

Står du overfor en deloverdragelse kan du med fordel læse vores generelle vejledning til andelsoverdragelse. 

Sælg halvdelen af din andel

En deloverdragelse kan eksempelvis være overdragelse af halvdelen af din andel til din kæreste, så I herefter ejer andelen i fællesskab.

En deloverdragelse kan også være en overdragelse af din halvdel af din andel til din kæreste, så din kæreste herefter ejer andelen alene.

Selvom en tilføjelse af din kæreste som hel eller delvis andelshaver kan virke som en nem, administrativ øvelse, differentierer hverken vedtægt eller lovgivning mellem hel- og deloverdragelser.

En deloverdragelse betragtes derfor som et regulært salg, hvorfor alle gældende regler og lovgivning skal følges. Du kan læse vores generelle vejledning for salg af andel her, ligesom du finder udgifter forbundet med deloverdragelse i vores prisliste.

Når du skal sælge halvdelen af din andel, skal din andelsværdi findes. Andelsværdien opgøres efter andelsboliglovens § 5, og værdien fremgår af foreningens seneste, vedtagne årsregnskab under andelsværdiberegningen.

Andelsværdien er på mange måder andelens grundværdi. I tillæg hertil skal andelens eventuelle forbedringer tillægges, mens fejl og mangler fratrækkes. Det er en vurderingsmand, der laver denne opgørelse, og det kan du læse mere om i vores generelle salgsvejlednings første fase.

Når din andels samlede værdi er fundet, skal den fordeles mellem dig og den, du vil deloverdrage til.

Ønsker du eksempelvis at overdrage 50 % af din andel til din kæreste, er den pris, som din kæreste skal betale for sin andel, tilsvarende 50 % af den samlede andelsværdi.

Bestyrelsen skal ifølge andelsboliglovens § 6, stk. 5 godkende køber af andelsboligen, ligesom den ifølge andelsboliglovens § 6, stk. 6 skal godkende overdragelsesaftalen. Bestyrelsen skal ved sin godkendelse kontrollere din overdragelsespris for at sikre, at der ikke bliver handlet til overpris. Du må nemlig ikke sælge andelen til mere end din maksimalpris – men husk, at du gerne må sælge til mindre.  

Det følger af andelsboliglovens § 6, stk. 10, at prisen for en andel skal indbetales til foreningens konto. Det gælder også ved deloverdragelser, og det betyder, at (eksempelvis) din kæreste skal indbetale sin del af andelen til foreningens konto, forud for optagelse som hel eller delvis andelshaver.

Bliver overdragelsen finansieret ved gældsovertagelse, behøver overdragelses-summen dog ikke at gå gennem foreningens konto.

Reglerne for, hvornår beløbet skal indbetales, findes i foreningens vedtægt.

Ifølge andelsboligloven skal det skriftligt aftales, at du overdrager en specifik del af din andel til din køber. Denne aftale udarbejdes af administrator og kaldes en overdragelsesaftale.

Til brug for udarbejdelse af overdragelsesaftale, skal vores oplysningsformular udfyldes.

Der er en ekspeditionstid på 2-3 uger i forbindelse med udarbejdelse af aftalen, som løber fra den dag, vi har alle oplysninger og dokumenter i sagen.

Når aftalen er udarbejdet, uploader vi den til elektronisk underskrift, hvor du, din køber og bestyrelsen godkender og underskriver dens betingelser.

Sammen med aftalen uploader vi desuden de nødvendige dokumenter om foreningen og boligen, som følger af lovgivningen.  

Deloverdragelse

Har du optaget pant i din andel, skal der indhentes skriftlig accept fra dine panthavere om, at andelen fremadrettet vil ejes af en anden eller i fællesskab. Denne accept skal foreligge, inden overdragelsesaftalen er gyldig.

Det er langt fra alle foreninger, der opererer med et andelsbevis.

Før i tiden var andelsbeviset andelshaverens mest dyrebare dokument, fordi det var beviset på andelens ejerskab.

I dag har andelsbeviser ikke samme praktiske betydning, da ejerskabet fremgår af andelsboligforeningens fortegnelse over andelshavere, og derfor har langt de fleste andelsboligforeninger afskaffet vedtægtsbestemmelsen herom.

Hvis din andelsboligforening fortsat praktiserer andelsbeviser, skal disse tilrettes ved deloverdragelse, og du skal enten fjernes eller (eksempelvis) din kæreste skal tilføjes – alt afhængig af salgs-situationen.

Vi kan ikke blot ændre andelsbeviset, uden at gennemføre alle ovenstående steps i salgsforløbet. Det skyldes, ar andelsboligforeningen ved sin bestyrelse er forpligtet til at sikre, at der ikke handles til overpris, ligesom den skal sikre, at køber har modtaget de lovpligtige oplysninger fra sælger.

Det kan virke som en nem løsning alene at ændre andelsbeviset, men som vi har angivet indledningsvist, skal både vedtægt og lovgivning følges – uanset om der er tale om en hel- eller deloverdragelse.  

Når vi har modtaget overdragelsessummen, fratrækker vi eventuelle udgifter i forbindelse med handlen, og udbetaler provenuet til dig.

Herefter tilføjes den person, som du har overdraget din andel til, som andelshaver med samme rettigheder og forpligtelser som foreningens øvrige medlemmer.

Sagen afsluttes herefter.  

Du er i professionelle hænder

Når du skal sælge din andel – uagtet af om det er hele eller dele af denne, er det vores dygtige administratorer, der forestår sagsbehandlingen.

Administratorerne er specialister i andelsoverdragelser, og de vægter særligt kundeservice højt i sagsbehandlingen.

Vores administratorer er erfarne i at vejlede dig igennem processen og sørge for, at alt foregår i overensstemmelse med både foreningens vedtægt og lovgivning, og de vil hjælpe dig med alt fra udarbejdelse af overdragelsesaftalen til afslutningsvis opdatering af medlemsregistrering.

Vores kerneopgave er at skabe gode, sunde og trygge hjem i alle de ejendomme, vi administrerer, og det vil du også opleve i sagsbehandlingen af dit andelssalg. Vores administratorer har nemlig en stor opgave i at administratorer er pålidelige, professionelle og tilgængelige, og deres kerneopgave er at hjælpe dig godt videre mod dit nye hjem og tage imod den nye andelshaver. 

Sælg din andel digitalt

Til kunder i Qvortrup har vi oprettet en digital formular, som du skal udfylde, når du skal sælge din andel. 

I formularen skal du give alle de oplysninger, som vores administratorer skal bruge førend de kan hjælpe dig med andelsoverdragelsen i henhold til andelsboliglovens regler herom. 

Vi skal have informationer fra både sælger og køber, og når du som sælger har udfyldt formularen , sender vi automatisk en mail til køber, så vi kan få de nødvendige oplysninger fra denne.

Når der er tale om en deloverdragelse er du sælger, og køber er den person, som du skal overdrage dele af din andel til. 

Hvis ikke vores administratorer allerede har modtaget andelens vurderingsrapport og eventuelle el- og vvs-tjek, skal du sende os disse, da de er afgørende for boligens lovlige maksimalpris.