Sådan sælger du din andel

At sælge sit hjem er en vigtig beslutning, og førend du kan sælge din andel, skal du igennem en længere proces, inden andelen kan sælges. Hvis du er en andelshaver og overvejer at sælge din andel, har vi lavet denne vejledning, som du med fordel kan læse, så du er klar til det kommende forløb.

Vi har inddelt salgsforløbet i 3 dele, og for overblikkets skyld har vi lavet en video, som skitserer alle de ting, du skal have klar, inden andelen kan sælges.

Læs med nedenfor og bliv klar til at sælge din andel.

Sådan sælger du din andel

Når der skal ske salg af andelsbolig, skal alle ting i fasen “inden salg” altså klares, hvorefter du kan gå videre i salgsprocessen sidste faser kaldet “under salg” og “efter salg”. 

Du kan læse mere om alle faserne længere nede på denne side. 

Du kan også læse vores vejledning “Hvad koster det at sælge en andelsbolig?”, hvor vi har fremhævet de typiske udgifter i forbindelse med et andelssalg. 

Før salg

LÆS VEDTÆGTEN OG LOVGIVNINGEN

Det er foreningens vedtægt, der bestemmer, hvordan du må sælge din andel. Derfor er det vigtigt, at du læser denne grundigt, og at vi sammen følger dens retningslinjer i salget af din andel.


Andelsboligloven har ligeledes særlige regler for overdragelse af andelsboliger, og det er derfor en fordel, at du tillige orienterer dig i denne. 

 

FIND ANDELENS LOVLIGE PRIS

Den pris, du maksimalt må sælge din andel for, kaldes maksimalprisen. Du må godt sælge din andel til mindre end maksimalprisen, men det er ulovligt at sælge den for mere.

 

Din andelsværdi fremgår af foreningens seneste vedtagne årsrapport. Andelsværdien kan betragtes som andelens grundværdi, og maksimalprisen findes ved at tillægge andelens individuelle forbedringer og eventuelle løsøre og ved at fratrække dens fejl og mangler.

 

BESTIL EN VURDERINGSRAPPORT

Du kan ikke selv opgøre andelens maksimalpris. Der skal et autoriseret vurderingsfirma.

 

Firmaet vil efter aftale besigtige din andel, og det vil herefter lave en vurderingsrapport, der angiver andelens aktuelle stand, forbedringer og eventuelle løsøre sammen med dens fejl og mangler.

 

Vær opmærksom på, at du selv skal bestille besigtigelsen og at foreningen kan benytte et specifikt firma til denne opgave.

 

FIX FEJL OG MANGLER

Når du har modtaget vurderingsrapporten, skal du tjekke, om den konstaterer fejl og mangler i din andel. Gør den det, anbefaler vi, at du udbedrer dem, inden du går videre i salgsprocessen. Det skyldes, at du er hovedansvarlig for, at alle installationer og forbedringer i din andel er udført korrekt. 

 

Mangler der ikke har ulovlig karakter, fratrækkes andelens værdi, hvis ikke de udbedres. Det betyder, at den maksimalpris, som du lovligt kan sælge din andel for, bliver tilsvarende mindre.

 

Hvis du vælger at udbedre manglerne, skal du have lavet en ny vurderingsrapport, som vi kan bruge til dokumentation for, at manglerne er udbedret.    

 

EL-TJEK OG VVS-TJEK

Hvis det er et krav i vedtægten eller i vurderingsrapporten, skal du have udarbejdet el- og vvs-tjek.  

 

Vær opmærksom på, at foreningen kan benytte specifikke fagmænd til denne opgave. 

Under salg

FIND DIN KØBER

Når du har foretaget alle tiltag i den indledende salgsfase, skal du finde din køber. Det vil fremgå af vedtægten, hvem du må overdrage din andel til og i hvilken rækkefølge.

 

SEND OPLYSNINGER PÅ DIN KØBER

Når din køber er fundet, skal du give os besked. Det er nemlig os, der laver overdragelsesaftalen, som er købsaftalen mellem dig og køber.   

 

Du skal give os besked gennem vores selvbetjeningsformular, hvor du også skal vedlægge vurderingsrapport, el- og vvs-tjek og ID.

 

OVERDRAGELSESAFTALE
Når vi har modtaget formularen, og alle øvrige nødvendige oplysninger i sagen, vil vi lave jeres overdragelsesaftale.

 

Har dig og køber aftalt særlige vilkår for overdragelsen, skal vi have besked herom, inden aftalen udarbejdes.

 

Vi udarbejder overdragelsesaftalen inden for 2-3 uger, eller på 5 hverdage mod et hastegebyr.

 

DIGITAL UNDERSKRIFT

Når overdragelsesaftalen er udarbejdet, vil vi uploade den til købers digitale underskrift gennem nem-ID. Når køber har underskrevet, foreligger der et tilbud, som du som sælger skal acceptere ved sin elektroniske underskrift. 

 

Sammen med aftalen fremsendes foreningens dokumenter sammen med et lovpligtigt nøgleoplysningsskema for andelen, bestemmelserne om straf i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber samt information om købers fortrydelsesret.

 

BESTYRELSENS GODKENDELSE AF KØBER

Bestyrelsen skal i henhold til foreningens vedtægt godkende din køber, som sker ved dens digitale underskrift af overdragelsesaftalen. Det er vigtigt at bemærke, at der skal foreligge helt særlige omstændigheder, førend bestyrelsen kan nægte godkendelse.

 

FORTRYDELSESRET
Når køber og sælger har underskrevet overdragelsesaftalen, har køber en lovbestemt fortrydelsesret i 6 hverdage. Fortrydes købet af køber, skal køber betale 1 % af overdragelsessummen, hvorefter handlen annulleres og sagen stopper her. 

 

OVERFØRSEL AF OVERDRAGELSESSUM

Foreningens vedtægt angiver reglerne for, hvornår og hvordan køber skal betale overdragelsessummen. Dette skal typisk ske forud for overtagelsesdagen.

 

Da man som andelshaver er en del af et forenings- og driftsfællesskab, skal købesummen indbetales til foreningens konto. Vi afregner dit provenu efter overdragelse, som du kan læse mere om i fasen ”efter salg”.   

Efter salg

OVERTAGELSESDAGEN
Når overdragelsesaftalen er underskrevet, fortrydelsesretten udløbet og overdragelsessummen indbetalt, kan der ske endelig overdragelse af din andel. Det sker klokken 12:00 på den aftalte overdragelsesdag, med mindre I har aftalt andet.

 

OVERDRAG DIN ANDEL

På overdragelsesdagen skal du sørge for, at din andel er ryddet og rengjort, så den er rar at overtage for din køber.  

 

Du skal sikre dig, at el og gas af aflæst, og at der er meldt flytning til eventuelle forsyningsselskaber.

Samtlige nøgler til andelen, postkasse og eventuelle fællesområder skal du overdrage sammen med andelen.

 

INDSIGELSER
Opdager din køber fejl og mangler ved andelen efter overtagelse, skal det straks meddeles dig med os som cc-mail-modtager. Indsigelsesfristen løber som udgangspunkt i 14 dage. 

 

Som administratorer deltager vi ikke i løsningen af mangelindsigelsen. Vi sørger alene for at tilbageholde det anslåede mangelbeløb på baggrund af købers indsigelse. Vi tilbageholder det anslåede beløb, indtil du og køber er blevet enige, indtil fristen udløber, eller indtil der bliver afsagt dom i sagen via skønsmand. 

 

UDBETALING AF DIT SALGSPROVENU

Når dit salgsprovenu skal afregnes, gør vi det i henhold til overdragelsesaftalen.

 

Vi afregner først dine eventuelle kreditorer, og først når vi har modtaget dokumentation for, at et evt. ejerpantebrev er afgiftsparkeret eller overtaget af køber.

 

Vi tilbageholder desuden et passende acontobeløb for vand- og varmeudgifter, og når det årlige forbrugsregnskab foreligger, vil du alene blive afregnet for din forbrugsperiode. 

 

Måtte der være øvrige udgifter forbundet med salget, modregner vi også disse i overdragelsessummen.

SAGSAFSLUTNING
Når alle parter er afregnet, afsluttes sagen, og vi ønsker både dig og køber tillykke med jeres nye hjem. 

Sælg halvdelen af din andel

Hvis du ønsker at overdrage din andel – uagtet af, om det er hele eller dele af andelen – skal du følge den fremgangsmåde, der er beskrevet for andelsoverdragelser i din forening. Fremgangsmåden findes i foreningens vedtægt, ligesom den gældende lovgivning findes i andelsboligloven. Vi har lavet en specifik vejledning for salg af halvdelen af din andel, som du kan følge, hvis du eksempelvis skal overdrage halvdelen af din bolig til din kæreste. 

Sælg andel digitalt

For kunder i Qvortrup, kan vores digitale selvbetjeningsmulighed benyttes, når du skal sælge din andel. 

Straks vi har modtaget formularen, vil opgaven overdrages til én af vores administratorer, som vil forestå sagsbehandlingen af din andelsoverdragelse. 

Husk, at du bør have læst denne vejledning, inden du udfylder vores digitale formular via vores selvbetjening.