Sådan sælger du din andel

Er du andelshaver og går du med salgstanker? Så læs denne vejledning, der beskriver salgsproceduren for andele i 3 enkle trin:

KONTAKT BESTYRELSE OG ADMINISTRATOR
Så snart du har truffet beslutning om at sælge din andelsbolig, skal du informere foreningens bestyrelse og os herom.

VEDTÆGTEN SÆTTER RAMMERNE FOR OVERDRAGELSEN
Det er alene vedtægten, der sætter rammerne for overdragelse af andele i jeres forening, og derfor er det vigtigt, at du læser den grundigt. Er der særlige procedurer eller købs-fortrinsretter i jeres foreningen, vil det fremgå af vedtægten.

ANDELENS PRIS
Når prisen af din andel skal fastsættes, sker det med udgangspunkt i den senest vedtagne andelsværdi, som fremgår af seneste årsregnskab.

VURDERING AF ANDELEN
Foruden den senest vedtagne andelsværdi, fastsættes andelens pris på baggrund af dens faktiske stand, mangler, forbedringer og eventuelle løsøre. Dette opgøres i en vurderingsrapport, som du skal bestille af et vurderingsfirma. Bemærk, at foreningen kan benytte et specifikt vurderingsfirma, så kontakt bestyrelsen herom.

MANGLER
Konstateres der mangler i andelen, har du mulighed for at udbedre disse. Findes der mangler, som er lovpligtige at udbedre, skal du udbedre disse. 

Når du har udbedret manglerne, skal du have foretaget en ny vurdering af andelen. Vælger du at udbedre andelens mangler, skal der foretages en ny vurdering. 

EL-RAPPORT
Er der i vedtægten eller i vurderingsrapporten et krav om el-rapport, skal du få udarbejdet en sådan. Vær opmærksom på, at foreningen kan have tilknyttet en specifik elektriker til ejendommen, som står for udarbejdelsen af disse rapporter. Kontakt derfor bestyrelsen herom.

VVS-RAPPORT
Er der i vedtægten eller i vurderingsrapporten et krav om VVS-rapport ved andelsoverdragelse, skal du få udarbejdet en sådan. Vær opmærksom på, at foreningen kan have tilknyttet en specifik VVS’er til ejendommen, som står for udarbejdelsen af disse rapporter. Kontakt derfor bestyrelsen herom.

OPLYSNINGER OM DIN KØBER
Når din køber er fundet, skal du underrette bestyrelse og os herom. Det gør du ved at udfylde den selvbetjeningsformular, der fremgår af vores hjemmesiden. Du finder den ved at klikke her.

OVERDRAGELSESAFTALE
Når vi har modtaget formularen og alle nødvendige oplysninger, udfærdiges en overdragelsesaftale, som er købsaftalen mellem dig og din køber.


Overdragelsesaftalen tager udgangspunkt i retningslinjerne i foreningens vedtægt samt i den senest vedtagne andelsværdi og de udarbejdede rapporter. Aftalen udarbejdes af os inden for 2-3 uger.

FORENINGENS DOKUMENTER
Sammen med aftalen sendes foreningens dokumenter – herunder vedtægt, husorden, seneste årsregnskab og budget. Køber vil ligeledes modtage et lovpligtigt nøgleoplysningsskema for andelen, bestemmelserne om straf i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber samt information om fortrydelsesret.

UNDERSKRIFT OG BESTYRELSENS GODKENDELSE AF KØBER
Når overdragelsesaftalen er udarbejdet, sendes den sammen med alle ovenstående dokumenter til din, købers og bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen skal i henhold til foreningens vedtægt godkende din køber, hvilket sker ved dens underskrift af aftalen. Det er vigtigt at bemærke, at bestyrelsens godkendelse alene er af formel karakter, og at der skal foreligge helt særlige omstændigheder, førend den kan nægte godkendelse.

FORTRYDELSESRET
Når alle parter har underskrevet overdragelsens dokumenter, løber der en fortrydelsesret i 6 hverdage, medmindre en anden periode er angivet i foreningens vedtægt.

OVERFØRSEL AF OVERDRAGELSESSUM
Foreningens vedtægt angiver reglerne for, hvornår og hvordan køber skal betale overdragelsessummen. Summen skal indbetales til foreningens konto, hvorefter der sker efterfølgende afregning over for dig i henhold til vedtægten.

LÅNOPTAGELSE
Hvis din køber skal have lån i andelen, skal en adkomsterklæring underskrives af os mod et særskilt honorar. Købers bank tager direkte kontakt til os herom.

OVERTAGELSESDAGEN
Når overdragelsesaftalen er underskrevet, fortrydelsesretten udløbet og overdragelsessummen indbetalt, kan der ske endelig overdragelse af andelen. Dette sker klokken 12:00 på den aftalte overdragelsesdag.

OVERDRAG DIN ANDEL
Du skal sørge for at andelen er ryddet og rengjort. Du skal sikre dig, at el og gas af aflæst, og at der er meldt flytning til eventuelle forsyningsselskaber. Samtlige nøgler til andelen, postkasse og eventuelle fællesområder skal overdrages sammen med andelen.

FEJL OG MANGLER VED DIN ANDEL
Opdager din køber fejl og mangler ved andelen efter overtagelse, skal dette straks anmeldes til dig med os som cc-mail-modtager. Indsigelsesfristen løber som udgangspunkt i 14 dage. 

Som administratorer deltager ikke i løsningen af mangelindsigelsen. Vi sørger alene for at tilbageholde det anslåede mangelbeløb på baggrund af købers indsigelse. Beløbet tilbageholdes, indtil du og køber er blevet enige om fejl og manglerne og fordelingen af omkostningerne forbundet hermed, eller til fristen udløber, eller der bliver afsagt dom i sagen via skønsmand. 

AFREGNING AF OVERDRAGELSESSUM
Når dit salgsprovenu skal afregnes, gør vi det i henhold til overdragelsesaftalen. Vi afregner først endeligt, når vi har modtaget dokumentation for at et evt. ejerpantebrev er afgiftsparkeret eller overtaget af køber. Vi tilbageholder desuden et passende acontobeløb for vand- og varmeudgifter, og når det årlige forbrugsregnskab foreligger, vil du alene blive afregnet for din forbrugsperiode. 

Måtte der være øvrige udgifter forbundet med salget, modregnes disse også i overdragelsessummen.

UDBETALING AF OVERDRAGELSESSUM
Når købers indsigelsesfrist er udløbet, og der ellers er enighed mellem dig og køber om overdragelsen, bliver overdragelsessummen udbetalt til dig i henhold til foreningens vedtægt.

SAGSAFSLUTNING
Når alle parter er afregnet, afsluttes sagen.