Hvad koster det at sælge en andelsbolig?

Det er ikke omkostningsfrit at sælge en andel, og derfor har vi lavet en oversigt herunder, der giver dig overblikket over dine og din købers udgifter i forbindelse med salget. 

For hvad koster det at sælge andelsbolig? Det får du svar på herunder. 

Salg af andelsbolig

Vi ved, at det er en stor og vigtig begivenhed, når du skal sælge din andelsbolig, og vi ønsker at skabe dig et så nemt og overskuelig et forløb som muligt. 

Vi har lavet  vejledningen 3-steps: Sådan sælger du din andel, som vi anbefaler dig at læse, ligesom vi har lavet nedenstående oversigt over de typiske udgifter forbundet med et andelssalg. 

Måtte du fortsat have spørgsmål til forløbet, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte ejendommens administrator. 

Sælg din andel

Ønsker du at sælge din andel, anbefaler vi dig at læse vores vejledning herfor, som tager dig igennem salgets 3 steps. 

Påbegynd salg

Vi har lavet en digital formular, så vores kunder nemt og hurtigt kan påbegynde salgsprocessen. Skal du sælge? Så brug den nu! 

Fejl og mangler

Er du stødt på fejl og mangler i din andel efter overtagelse? Vi har lavet en vejledning som du med fordel kan læse. 

Salgets omkostninger

Som du ved, er det foreningens vedtægt, der sætter rammerne for, hvem der må købe din andel. Du skal altid følge vedtægtens bestemmelser herom, og som udgangspunkt, vil der altid være en detaljeret rækkefølge til hvem, du skal overdrage andelen, førend den kommer på det frie marked. 

I de danske storbyer er der så stor efterspørgsel på boliger og andelsboliger, at det sjældent er nødvendigt at sælge sin andelsbolig gennem ejendomsmægler. Derfor kan du typisk spare en stor udgift hertil væk, når du skal sælge din andel. 

Ønsker du en ejendomsmægler tilknyttet salget, skal du dog betale udgiften hertil direkte til ejendomsmægleren. 

Hvis ejendomsmægleren skal have udleveret materiale, opkræver vi ejendomsmægleren et ekspeditionsbeløb herfor. 

Uanset om du har ejendomsmægler tilknyttet salget eller ej, skal der udarbejdes en overdragelsesaftale, som er købsaftalen mellem dig og din køber. 

Det følger som udgangspunkt af foreningens vedtægt, at det er foreningens ejendomsadministrator, der udfærdiger aftalen. Det er således gældende, uanset om du har tilknyttet en ejendomsmægler til salget eller ej. 

Prisen for udarbejdelse af overdragelsesaftalen tilfalder administrator, og det er vedtægten, der afgør, hvem der skal betale denne. 

I mange vedtægter deles udgiften ligeligt mellem køber og sælger, og udgiften medtages i overdragelsesaftalen og opgørelsen over sagens udgifter. 

Det er en vurderingsrapport, der angiver, hvad du maksimalt må sælge din andel for. 

Mens andelsværdien er din andels basispris, udgør vurderingsrapportens opgørelse af andelens forbedringer og mangler, der danner rammerne for andelens maksimalpris. 

Du skal altid indhente en vurderingsrapport ved salg af andelen, og det er vedtægten, der bestemmer, hvem der skal betale denne. I de fleste tilfælde deles udgiften ligeligt mellem køber og sælger. 

Det er en vurderingsmand, der udarbejder vurderingsrapporten og prisen herfor tilfalder således ham. Skal udgiften herfor deles mellem dig og din køber i henhold til vedtægten, vil foreningen som udgangspunkt betale regningen hertil, og dig og køber vil blive opkrævet beløbet gennem overdragelsesaftalen. 

Skal du bekoste rapporten alene, anbefaler vi, at du betaler denne direkte til vurderingsmanden. Send dog gerne dokumentation herfor til administrator. 

I de fleste vedtægter er det et krav, at der udarbejdes både el- og vvs-rapport for andelen, så dennes lovlighed sikres i forbindelse med salg. 

Uanset krav i vedtægten, er det vores anbefaling, at du altid indhenter disse, da du ikke må overdrage ulovlige installationer. Med rapporterne får du mulighed for udbedring af eventuelle ulovlige installationer forud for salg af andelen, og det stiller dig bedre i eventuelle indsigelsessager fra køber, fordi du har dokumentation på andelens lovlighed. 

Det er tekniske fagmænd, der skal udarbejde rapporterne, og prisen for disse tilfalder derfor dem. Det er vedtægten der bestemmer, hvem der skal bekoste udgifterne hertil, men det vil typisk være udgifter, der deles ligeligt mellem køber og sælger. 

Deles udgifterne mellem dig og køber, anbefaler vi, at udgifterne betales af foreningen, og opkræves til betaling gennem overdragelsesaftalen. 

Skal du bekoste rapporterne alene, anbefaler vi, at du betaler disse direkte. Send dog gerne dokumentation herfor til administrator. 

Når du skal sælge din andelsbolig, skal vi som sagsbehandlere indhente og kontrollere din andelsboligattest. 

Det gør vi for at undersøge, om der er gæld i andelen, så vi kan sikre afregning af eventuelle kreditorer ved salg. 

Som sælger af andelsboligen tilfalder udgiften hertil dig, og du afregnes herfor i overdragelsesaftalen, så der sker automatisk modregning i købesummen, når denne udbetales. 

Andelssalg pris

Den 1. januar 2014 blev det et lovkrav, at en sælger af en andelsbolig ifalder en særlig oplysningspligt, hvorved du skal udlevere særlige nøgleoplysninger til din køber. 

Vi udarbejder naturligvis disse særlige nøgleoplysninger på vegne af dig ved salget, og udgiften hertil bærer du. Vi afregner udgiften i overdragelsesaftalen, så der sker automatisk modregning i købesummen, når denne udbetales. 

Den 1. juli 2021 blev det et lovkrav, at foreningen skal oplyse og registrere oplysninger om solgte andelsboliger  – herunder disses salgspris. 

Denne opgave varetager vi på vegne af foreningen, og det er dig som sælger, der skal bekoste udgiften hertil. Vi afregner udgiften i overdragelsesaftalen, så der sker automatisk modregning i købesummen, når denne udbetales. 

Selvom det efterhånden er en utidssvarende bestemmelse, har mange foreninger fortsat krav om andelsbevis i deres vedtægt. 

Andelsbeviset er beviset på ejerskabet over andelen. 

Når du sælger din andelsbolig skal beviset derfor transporteres til din køber, så vedkommende registreres som den nye, retmæssige ejer. Det sker ved, at vi laver en påtegning af andelsbeviset, hvorpå den nye andelshaver tilføjes. Dette sker digitalt, og vi sørger for at indhente de nødvendige godkendelser og underskrifter i henhold til foreningens vedtægt, så beviset herefter er gyldigt. 

Som udgangspunkt vil udgiften hertil tilfalde dig som sælger, og vi afregner udgiften i  overdragelsesaftalen, så der sker automatisk modregning i købesummen, når denne udbetales. 

På baggrund af den attest, som vi har indhentet for din andel, sørger vi for at kontakte dine eventuelle kreditorer for gældsopgørelse, så vi kan sikre indfrielse af denne i forbindelse med dit salg. 

Har du kreditorer, som skal indfries i forbindelse med andelssalget, opkræver vi dig en udgift herfor, som medtages i overdragelsesaftalen, således der sker automatisk modregning i købesummen, når denne udbetales. Prisen herfor tilfalder administrator. 

Hvis der er mulighed for det i henhold til jeres vedtægt, kan der indføres en såkaldt reguleringsklausul i overdragelsesaftalen, hvor det aftales, at værdien af andelen skal efterreguleres, hvis generalforsamlingen vedtager en ny andelskrone efter aftalen er indgået.

Hvis det er en mulighed i henhold til foreningens vedtægt, og hvis du ønsker det, kan vi indføre klausulen i aftalen, og du skal som sælger bekoste udgiften hertil. Beløbet tilfalder administrator, og der medtages overdragelsesaftalen, så der sker automatisk modregning i købesummen, når denne udbetales. 

Vores administratorer har normalt en ekspeditionstid på 2 uger i forbindelse med et andelssalg. 

Hvis du ønsker, at sagen skal ekspederes som en såkaldt hastesag, hvor vi udarbejder dokumenterne indenfor 3 hverdage, vil vi opkræve et såkaldt hastesagsgebyr. 

Gebyret kan deles mellem dig og køber, og udgiften medtages overdragelsesaftalen. Beløbet tilfalder administrator. 

Hvad koster det at sælge andelsbolig?

Som du kan læse ovenfor, er der altså en række udgifter forbundet med det at sælge sin andel – og det gælder både for dig som sælger og for køber. 

Det er vedtægten, der som, ved alt andet, sætter de endegyldige regler for, hvem der skal betale for hvad, men vi har herunder søgt at lave en oversigt over, de opgaver, der typisk medfører udgifter i et andelssalg. 

andelspris

Købers typiske udgifter

Priserne er opdateret pr. 1. januar 2023. 

Bemærk, at ovenstående er en samling af typiske udgifter forbundet med salg af andele for køber og sælger, og dine udgifter vil altid afhænge af den specifikke forening og af den konkrete andelsbolig.