Hvad koster det at sælge en andelsbolig?

Det er ikke omkostningsfrit at sælge en andel, og derfor har vi lavet en oversigt herunder, så du får overblikket over dine og din købers udgifter i forbindelse med salget. For hvad koster det at sælge andelsbolig? Det får du svar på herunder. 

Det er en stor og vigtig begivenhed, når du skal sælge din andelsbolig. 

Det ved vi, og derfor har vi lavet en vejledning “3-steps: Sådan sælger du din andel“, hvor vi bryder dit kommende salgsforløb op for dit overbliks skyld. Der er nemlig mange ting, du skal tage højde for, når du vælger at sælge din andel.  

Det er én af vores absolut fornemmeste opgaver at rådgive og vejlede dig gennem salgsforløbet, og vores dygtige administratorer tager dig i hånden fra a-z, så vi sikrer dig et så nemt og overskuelig et forløb som muligt. 

SKAL EN EJENDOMSMÆGLER SÆLGE ANDELEN?

Som du ved, er det foreningens vedtægt, der sætter rammerne for, hvem der må købe din andel. Du skal altid følge vedtægtens bestemmelser herom, og som udgangspunkt, vil der altid være en detaljeret rækkefølge til hvem, du skal overdrage andelen, førend den kommer på det frie marked. 

I de danske storbyer er der så stor efterspørgsel på boliger og andelsboliger, at det sjældent er nødvendigt at sælge sin andelsbolig gennem ejendomsmægler. Derfor kan du typisk spare en stor udgift hertil væk, når du skal sælge din andel. 

Ønsker du en ejendomsmægler tilknyttet salget, skal du dog betale udgiften hertil direkte til ejendomsmægleren. 

Hvis ejendomsmægleren skal have udleveret materiale, opkræver vi ejendomsmægleren et ekspeditionsbeløb herfor. 

OVERDRAGELSESAFTALEN

Uanset om du har ejendomsmægler tilknyttet salget eller ej, skal der udarbejdes en overdragelsesaftale, som er købsaftalen mellem dig og din køber. 

Det følger som udgangspunkt af foreningens vedtægt, at det er foreningens ejendomsadministrator, der udfærdiger aftalen. Det er således gældende, uanset om du har tilknyttet en ejendomsmægler til salget eller ej. 

Prisen for udarbejdelse af overdragelsesaftalen tilfalder administrator, og det er vedtægten, der afgør, hvem der skal betale denne. 

I mange vedtægter deles udgiften ligeligt mellem køber og sælger, og udgiften medtages i overdragelsesaftalen og opgørelsen over sagens udgifter. 

VURDERINGSRAPPORT

Det er en vurderingsrapport, der angiver, hvad du maksimalt må sælge din andel for. 

Mens andelsværdien er din andels basispris, udgør vurderingsrapportens opgørelse af andelens forbedringer og mangler, der danner rammerne for andelens maksimalpris. 

Du skal altid indhente en vurderingsrapport ved salg af andelen, og det er vedtægten, der bestemmer, hvem der skal betale denne. I de fleste tilfælde deles udgiften ligeligt mellem køber og sælger. 

Det er en vurderingsmand, der udarbejder vurderingsrapporten og prisen herfor tilfalder således ham. Skal udgiften herfor deles mellem dig og din køber i henhold til vedtægten, vil foreningen som udgangspunkt betale regningen hertil, og dig og køber vil blive opkrævet beløbet gennem overdragelsesaftalen. 

Skal du bekoste rapporten alene, anbefaler vi, at du betaler denne direkte til vurderingsmanden. Send dog gerne dokumentation herfor til administrator. 

EL- OG VVS-RAPPORT

I de fleste vedtægter er det et krav, at der udarbejdes både el- og vvs-rapport for andelen, så dennes lovlighed sikres i forbindelse med salg. 

Uanset krav i vedtægten, er det vores anbefaling, at du altid indhenter disse, da du ikke må overdrage ulovlige installationer. Med rapporterne får du mulighed for udbedring af eventuelle ulovlige installationer forud for salg af andelen, og det stiller dig bedre i eventuelle indsigelsessager fra køber, fordi du har dokumentation på andelens lovlighed. 

Det er tekniske fagmænd, der skal udarbejde rapporterne, og prisen for disse tilfalder derfor dem. Det er vedtægten der bestemmer, hvem der skal bekoste udgifterne hertil, men det vil typisk være udgifter, der deles ligeligt mellem køber og sælger. 

Deles udgifterne mellem dig og køber, anbefaler vi, at udgifterne betales af foreningen, og opkræves til betaling gennem overdragelsesaftalen. 

Skal du bekoste rapporterne alene, anbefaler vi, at du betaler disse direkte. Send dog gerne dokumentation herfor til administrator. 

INDHENTELSE OG KONTROL AF ANDELSBOLIGATTEST

Når du skal sælge din andelsbolig, skal vi som sagsbehandlere indhente og kontrollere din andelsboligattest. 

Det gør vi for at undersøge, om der er gæld i andelen, så vi kan sikre afregning af eventuelle kreditorer ved salg. 

Som sælger af andelsboligen tilfalder udgiften hertil dig, og du afregnes herfor i overdragelsesaftalen, så der sker automatisk modregning i købesummen, når denne udbetales. 

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA

Den 1. januar 2014 blev det et lovkrav, at en sælger af en andelsbolig ifalder en særlig oplysningspligt, hvorved du skal udlevere særlige nøgleoplysninger til din køber. 

Vi udarbejder naturligvis disse særlige nøgleoplysninger på vegne af dig ved salget, og udgiften hertil bærer du. Vi afregner udgiften i overdragelsesaftalen, så der sker automatisk modregning i købesummen, når denne udbetales. 

OPLYSNINGSPLIGT AF DIN ANDELSPRIS

Den 1. juli 2021 blev det et lovkrav, at foreningen skal oplyse og registrere oplysninger om solgte andelsboliger  – herunder disses salgspris. 

Denne opgave varetager vi på vegne af foreningen, og det er dig som sælger, der skal bekoste udgiften hertil. Vi afregner udgiften i overdragelsesaftalen, så der sker automatisk modregning i købesummen, når denne udbetales. 

TRANSPORT AF ANDELSBEVIS

Selvom det efterhånden er en utidssvarende bestemmelse, har mange foreninger fortsat krav om andelsbevis i deres vedtægt. 

Andelsbeviset er beviset på ejerskabet over andelen. 

Når du sælger din andelsbolig skal beviset derfor transporteres til din køber, så vedkommende registreres som den nye, retmæssige ejer. Det sker ved, at vi laver en påtegning af andelsbeviset, hvorpå den nye andelshaver tilføjes. Dette sker digitalt, og vi sørger for at indhente de nødvendige godkendelser og underskrifter i henhold til foreningens vedtægt, så beviset herefter er gyldigt. 

Som udgangspunkt vil udgiften hertil tilfalde dig som sælger, og vi afregner udgiften i  overdragelsesaftalen, så der sker automatisk modregning i købesummen, når denne udbetales. 

INDFRIELSE AF DINE KREDITORER

På baggrund af den attest, som vi har indhentet for din andel, sørger vi for at kontakte dine eventuelle kreditorer for gældsopgørelse, så vi kan sikre indfrielse af denne i forbindelse med dit salg. 

Har du kreditorer, som skal indfries i forbindelse med andelssalget, opkræver vi dig en udgift herfor, som medtages i overdragelsesaftalen, således der sker automatisk modregning i købesummen, når denne udbetales. Prisen herfor tilfalder administrator. 

REGULERINGSKLAUSUL

Hvis der er mulighed for det i henhold til jeres vedtægt, kan der indføres en såkaldt reguleringsklausul i overdragelsesaftalen, hvor det aftales, at værdien af andelen skal efterreguleres, hvis generalforsamlingen vedtager en ny andelskrone efter aftalen er indgået. 

Hvis det er en mulighed i henhold til foreningens vedtægt, og hvis du ønsker det, kan vi indføre klausulen i aftalen, og du skal som sælger bekoste udgiften hertil. Beløbet tilfalder administrator, og der medtages overdragelsesaftalen, så der sker automatisk modregning i købesummen, når denne udbetales. 

HASTESAG

Vores administratorer har normalt en ekspeditionstid på 2-3 uger i forbindelse med et andelssalg. 

Hvis du ønsker, at sagen skal ekspederes som en såkaldt hastesag, hvor vi udarbejder dokumenterne indenfor 5 hverdage, vil vi opkræve et såkaldt hastesagsgebyr. 

Gebyret kan deles mellem dig og køber, og udgiften medtages overdragelsesaftalen. Beløbet tilfalder administrator. 

HVAD KOSTER DET AT SÆLGE EN ANDELSBOLIG?

Som du kan læse ovenfor, er der altså en række udgifter forbundet med det at sælge sin andel – og det gælder både for dig som sælger og for køber. 

Det er vedtægten, der som, ved alt andet, sætter de endegyldige regler for, hvem der skal betale for hvad, men vi har herunder søgt at lave en oversigt over, de opgaver, der typisk medfører udgifter i et andelssalg. 

SÆLGERS TYPISKE UDGIFTER 

KØBERS TYPISKE UDGIFTER 

Dine udgifter er altså afhængig af, hvilke regler og krav, foreningen har vedtaget for salg af andele i denne. 

Ovenstående er en samling af typiske udgifter forbundet med salg af andele for køber og sælger, og det vil altid afhænge af den specifikke forening og af den konkrete andelsbolig. 

Har du spørgsmål til dit forestående salg eller køb af andelsbolig, er du altid velkommen til at kontakte den administrator, der forestår den administrative behandling af sagen. 

7 gode råd: Sælg halvdelen af din andel

Forside Sådan sælger du halvdelen af din andel Sælg halvdelen af din andel Når du køber en andelsbolig, køber du…

3-steps: Sådan sælger du din andel

Sådan sælger du din andel Er du andelshaver og går du med salgstanker? Så læs lige med. Inden du kan…

Sælg din andel ved hjælp af denne formular

Sælg din andel Dette er en formular til salg af din andel. Du kan alene benytte denne formular, hvis du…