Dagsorden

Det er ejendommens vedtægt, der bestemmer, hvilke punkter der skal være en del af dagsordenen på den ordinære generalforsamling.

Enhver vedtægt indeholder nemlig en dagsorden for den ordinære generalforsamling, og det er bestyrelsens opgave, sammen med administrator, at tilpasse denne, så den passer til det årets specifikke mødeformat.

Dagsordenen skal typisk fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen, så foreningens medlemmer kan orientere sig i og forberede sig på generalforsamlingen på forhånd.

Sagt på en anden måde er generalforsamlingens dagsorden en liste over de hovedemner, der skal gennemgås, drøftes og besluttes på generalforsamlingen. Dagsordenen kan omfatte alt fra valg af bestyrelsesmedlemmer til godkendelse af regnskaber og budgetter.

Standard-dagsorden

I Normalvedtægten for ejerforeninger findes en standarddagsorden, som gennemgås på den ordinære generalforsamling.

Som udgangspunkt findes Normalvedtægten alene anvendelse i de ejerforeninger, der ikke har sin egen særvedtægt eller sin egen standarddagsorden i vedtægten.

I andelsboligforeninger kan man benytte sig af ABFs standardvedtægt, der fastlægger det minimale krav til, hvad foreningerne bør indeholde.

I modsætning til Normalvedtægten, som jo er vedtaget ved lov, finder ABFs standardvedtægter ikke på samme måde anvendelse for alle andelsboligforeninger – dog udgør vedtægterne en nyttig rettesnor og vejledning for andelsboligforeninger. Se andelsboligforeningernes standard-dagsorden i denne vejledning. 

Skabelon for dagsorden i ejerforeninger

I ejerforeninger skal dagsorden mindst omfatte følgende punkter i henhold til Normalvedtægten:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.
 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse.
 4. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse.
 5. Forslag efter § 10.
 6. Forelæggelse af budget til godkendelse.
 7. Valg af formand for bestyrelsen i lige år.
 8. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen.
 9. Valg af eventuelle suppleanter til bestyrelsen.
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt. 

Skabelon for dagsorden i andelsboligforeninger

I henhold til ABFs standardvedtægt, skal dagsordenen for andelsboligforeninger minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten.
 4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om fastsættelse af boligafgiften.
 5. Forslag.
 6. Valg.
  a) Formand
  b) Bestyrelse
  c) Suppleant
 7. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling

På ekstraordinære generalforsamlinger er det alene Valg af dirigent og referent samt det pågældende omdrejningspunkt, der skal fremgå af dagsordenen.

Hvis generalforsamlingen indkaldes for at tage stilling til en byggesag, ville dagsordenen se ud som følger:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Forslag

Vi anbefaler, at store forslag (såsom byggesager) behandles på en ekstraordinær generalforsamling, da en ordinær typisk er omfattende i sig selv. Med store projekter, er det vigtigt, at der er god tid til at drøfte, belyse og beslutte, og det kan være en udfordring, hvis der skal gennemgås yderligere 10 punkter på dagsordenen.

Indkaldelse

Det er vedtægten, der bestemmer hvordan og hvornår foreningens medlemmer skal indkaldes til generalforsamlingen, og der er således  mange formalia, der skal overholdes i forbindelse med dette. 

Hvis administrator deltager i generalforsamlingen, anbefaler vi, at I har et tæt samarbejde om indkaldelsen.  

Fremmøde og fuldmagter

Hvem må deltage i den ordinære generalforsamling og hvor mange skal deltage? 

Som med så meget andet skal svaret findes i jeres vedtægt. Der er nogle helt klare regler i vedtægten for både fremmøde og fuldmagter, og det er vigtigt, at disse bliver fulgt og overholdt, så generalforsamlingen kan afvikles lovligt. 

Lokaler

Har I faciliteter til afvikling af den ordinære generalforsamling i foreningen, eller skal I låne/leje et lokale? 

I indkaldelsen skal det klart og tydeligt fremgå, hvor generalforsamlingen afholdes, og derfor er det vigtigt at have styr på dette forhold i god tid.

Kontakt os

Vores supportteam er tilgængelige både via telefon og e-mail og vi bestræber os altid på at besvare alle henvendelser så hurtigt som muligt. Hvis du har brug for hjælp til at finde den rigtige kontaktperson til den, vil vi med glæde hjælpe dig.

Vores supportteam leverer kundeservice på højeste niveau og er alle dedikerede til at sikre, at vores kunder altid får den hjælp, de har brug for.

Så hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte vores supportteam. Vi er altid klar til at hjælpe dig og sikre, at du får den bedst mulige oplevelse hos os.

Qvortrup Administration A/S

Med mere end seks årtier i branchen er vi i Qvortrup Administration A/S etableret som en pålidelig ejendomsadministration, og vores lange historie vidner om dyb ekspertise.

Vi specialiserer os i administrationen af andelsboligforeninger, ejerforeninger og investeringskunder, og vores mål er at opbygge loyale og frugtbare samarbejder om jeres ejendomme.

Vores administrative hold inkluderer skarpe profiler, og det er en kilde til stolthed for os.

Hver dag er vi dedikerede til at levere høj kvalitet og service, og vi ser frem til at bidrage positivt til jeres ejendomsforvaltning.