Regnskab og budget

Hvert år skal bestyrelse indstille regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Regnskabet er en oversigt over de økonomiske bevægelser, der har været det forgangne år, og det er derfor et udtryk for ejendommens indtægter, udgifter og regnskabsmæssige balance.

Mens regnskabet er et udtryk for alle de ting, der er sket i foreningen, er budgettet et udtryk for de ting, der skal ske det kommende år.

Som bestyrelse indstiller I derfor tillige et budget for det kommende års drift af ejendommen, som også skal godkendes af forsamlingen i henhold til vedtægten.

Regnskab og budget

Den budgetbemyndigelse, som godkendes af generalforsamlingen, er den økonomiske ramme, som bestyrelsen skal handle efter i året. Det er derfor vigtigt, at der i udarbejdelse af budgettet tages højde for alle de ting, der er i vente i året, således der er økonomisk råderum og kompetence hertil. 

Desuden er det vigtigt at bemærke, at det umiddelbart strider imod foreningens formålsparagraf at have et økonomisk incitament, og derfor bør der budgetteres med, at årets udgifter og indtægter udligner hinanden, så der ikke sker unødig opsparing. 

Vi anbefaler, at der afholdes et budget- og regnskabsmøde mellem administrator, bestyrelsen og eventuelt revisor, så alle er klædt bedst muligt på til generalforsamlingen. 

Budget

Budgettet er bestyrelsens økonomiske ramme for, hvad den må bruge på hvad i løbet af året. 

Har I særlige opgaver eller økonomiske poster i pipeline, er det derfor vigtigt at orientere administrator og revisor. 

Bestyrelsens indstilling

Det er bestyrelsen, der indstiller regnskabet til forsamlingens godkendelse. Det er derfor vigtigt, at I er klar over regnskabets indhold, således I kan besvare forsamlingens spørgsmål vedrørende dette.  

Regnskabsmøde

Vi opfordrer altid til, at der afvikles et regnskabsmøde mellem bestyrelse, administrator og eventuel revisor, hvor regnskab og budget gennemgås, så dagsordenspunktet er så forberedt som muligt. 

Skal vi opstille jeres regnskab?

Det er ikke alle foreninger, der behøver at tilknytte en ekstern autoriseret revisor til udarbejdelse af deres årsregnskab. 

I små ejerforeninger kan administrator opstille et regnskab på baggrund af vores bogføring, som herefter vil vise foreningens indtægter, udgifter og balance for året. 

Hvis det er muligt i henhold til jeres vedtægt, påtager vi også gerne denne opgave i vores indbyrdes administrationsaftale. 

Det er vores erfaring, at der sædvanligvis er mange aktører tilknyttet forberedelse af generalforsamlingen, og oftest går det forberedende arbejde lidt nemmere, des færre aktører der skal samarbejde om det. 

Bestyrelsens rolle

Er du i tvivl om din rolle før, på og efter den kommende generalforsamling, har vi lavet en vejledning, som du kan støtte dig op ad. 

For selvom foreningen har indgået et arbejde med administrator, er det bestyrelsen, der er foreningens ledelsesorgan, og som skal stå i spidsen for det vigtigste årsmøde. 

Regnskabsafslutning

Inden revisor kan udarbejde et regnskab har administrators controllere en stor opgave i at lave regnskabsafslutning, som skal sikre at alle foreningens konti er afstemt. 

På den måde skabes der et retvisende billede af foreningens økonomiske stilling pr. skæringsdatoen, og et korrekt årsregnskab for foreningen.