E/F Lyngby Søterrasserne: Vores erfaring med el-ladestandere

I denne artikel bringer vi en inspirerende historie fra E/F Lyngby Søterrasserne, der i 2023 har sat kursen mod en mere grøn og elektrisk fremtid med etablering af el-ladestandere på deres fællesarealer. 

Læn dig tilbage og lad dig inspirere af bestyrelsens erfaringer i bestræbelserne på at sætte strøm til en grøn fremtid.

Et grønt foreningsfællesskab

“Det var ganske enkelt,” starter Hans Nøhr, bestyrelsesformand for E/F Lyngby Søterrasserne, da han skal forklare starten på foreningens el-ladestanderprojekt, mens han fortsætter: “En af vores beboere ønskede tilladelse til at installere en ladestation til en el-bil, som han planlagde at anskaffe sig.”

Bestyrelsen kunne dog ikke lide ideen om at have private lademuligheder i foreningen, og på et bestyrelsesmøde valgte den derfor at træffe en beslutning om at afslå beboerens anmodning.

Bestyrelsen ønskede i stedet at fremtidssikre foreningen som helhed og at imødekomme skiftende behov og tendenser, hvorfor den ville stille forslag om fælles ladestandere på fællesarealerne: “Vi afslog beboerens anmodning, fordi det stod klart for os, at udviklingen gik i retning af el-biler, og vi ønskede derfor at skabe et foreningsfællesskab, hvor alle og ikke kun enkelte beboere kunne drage fordel af de elektriske ladestandere.”

Fra idé til virkelighed

Første skridt i ethvert projekt er at undersøge dets muligheder og begrænsninger, så vejen fra idé til virkelighed kan findes. Særligt når man ønsker at disponere over foreningens fællesarealer, er det afgørende at erkende, at gode ideer kan støde på juridiske begrænsninger i eksempelvis vedtægtsbestemmelser, lokalplaner og/eller tinglyste rettigheder. På samme måde er det naturligvis vigtigt at undersøge projektets praktiske omstændigheder og de fysiske muligheder for etablering af standere.

I E/F Lyngby Søterrasserne konsulterede bestyrelsen med forskellige aktører, og på baggrund heraf blev der udarbejdet et ambitiøst og detaljeret skitseprojekt med etablering af hele 10-12 ladestandere og en anslået projektsum på knap 1 million kroner.

Generalforsamlingens godkendelse af el-ladesandere

Før end et projekt kan behandles på en generalforsamling er det helt afgørende, at det medfølgende materiale er omhyggeligt udarbejdet og informativt. Det indebærer blandt andet, at der er en klar motivation, en gennemsigtig plan og et økonomisk perspektiv, der også indeholder finansieringsmodel og eventuelle økonomiske konsekvenser for det enkelte medlem.

Bestyrelsen havde udarbejdet sit ambitiøse skitseprojekt, men på sin generalforsamling stod bestyrelsen alligevel over for en udfordring:

“Først og fremmest var der bekymringen om prisen på projektet. Det var en stor investering, og nogle var usikre på, om det ville give værdi til alle beboere. Den anden indvending var, at nogle mente, der var ingen grund til, at alle skulle bidrage til ladestandere, når kun få havde el-biler” fortæller formanden.

Bestyrelsen mødte herefter et nedslående resultat og projektet blev ikke vedtaget.

Nyt projekt – 2 ladestandere

Efter det nedslående resultat på generalforsamlingen, besluttede bestyrelsen sig for at indstille et mindre overvældende projekt med etableringen af kun 2 ladestandere, som samtidig nedsatte den skønnede udgift til cirka en halv million kroner. Foreningens beboersammensætning havde siden den første generalforsamling ændret sig markant, og der var kommet nye og yngre beboere med stærk interesse for el-biler og grøn mobilitet.

I samråd med projektets aktører, herunder foreningens kundechef, Susan Weile, og advokat Jens Anker Hansen blev det nye projekt forberedt til præsentation på en generalforsamling. I forbindelse hermed var det blandt andet Qvortrups anbefaling, at generalforsamlingen vedtog et “Reglement for Ladestandere”, der kunne beskytte alle beboeres interesser og sikre, at projektet blev korrekt forvaltet.

”Med hjælp fra en ekstraordinær generalforsamling blev det vedtaget at etablere 2 ladestandere, som i praksis ville kunne lade 12 biler, hvoraf de 4 biler kunne lades på samme tid, ligesom vi vedtog det indstillede reglement” fortæller formanden glædeligt.

Møde kundechef Susan Weile og advokat Jens Anker Hansen

Susan Weile

Finansiering af foreningens el-ladestandere

Når det handler om finansiering af ladestandere, er der flere forskellige tilgange. Disse kan eksempelvis omfatte op-konvertering af eksisterende lån, optagelse af nye lån eller at finde kontante midler hos de enkelte medlemmer. Uanset finansieringsmodel spiller samarbejdet mellem bestyrelse og administrator en vigtig rolle, fordi administrator kan hjælpe med at klarlægge projektets økonomi, herunder hvordan det påvirker hvert medlem økonomisk. I Qvortrup kan vi desuden sikre storkundefordele gennem vores samarbejde med de største pengeinstitutter i landet, hvilket i høj grad sikrer den enkelte forening i finansieringsprocessen.

I E/F Lyngby Søterrasserne havde foreningen en stor likvidbeholdning, som kunne finansiere projektet, og med et budget på omkring en halv million kroner lykkedes det faktisk foreningen at gennemføre hele projektet for mindre end en tredjedel af det oprindelige budget.

Det administrative efterspil

Et gennemarbejdet reglement og klare vedtægtsmæssige bestemmelser er typisk afgørende for den fremtidige brug af ladestandere – herunder i forbindelse med ejerskab, vedligeholdelsespligt, anvendelsesmuligheder mv.  – altså forhold som er vigtige at have klare retningslinjer for, når der er tale om kollektiv brug af ladestandere.

I E/F Lyngby Søterrasserne har generalforsamlingen vedtaget, at nye brugere opkræves et engangsbeløb af administrator, som skal ses som et afdrag på den udgift foreningen har investeret i projektet.

Bestyrelsens klare erfaringer

“I det store og hele har vi fået den løsning, som vi sigtede efter, og der var selvfølgelig enkelte ting, jeg gerne ville have gjort anderledes, men det er småting,” erfarer bestyrelsens formand. Særligt fremhæver han det at planlægge projektet i detaljer samt at udbyde det til fagentreprise, som værende afgørende for dets succes.

Når det kommer til fremtiden, er E/F Lyngby Søterrasserne allerede i tænkeboksen. “For tiden har vi 5 tilsluttede el-biler. Vores kapacitet er 12 biler, så vi kan godt se, at vi i fremtiden nok vil skulle udvide med flere ladestandere. Det tager vi til den tid” konkluderer formanden glædeligt.

Overvejer I at implementere el-ladestandere på jeres fællesarealer?

Ejerforeningen Lyngby Søterrasserne er et inspirerende eksempel på, hvordan omhyggelig planlægning, samarbejde med eksperter og en klar vision kan føre til en grønnere fremtid.

Hvis I ønsker at følge i ejerforeningens spor, har vi udarbejdet en vejledning, som I med fordel kan læse her på vores hjemmeside.

I kan også kontakte os direkte for allerede nu at indlede processen for implementering af el-ladestandere på jeres fællesarealer. For os er det første skridt altid at klarlægge foreningens specifikke ønsker og behov, og vi vil herefter indgå en aftale, der gør det muligt for os at hjælpe jer med at omsætte lade-idé til grøn virkelighed.

Vi ser frem til at samarbejde med jer!

Seneste nyheder

El-ladestandere

Del: