Vejledninger

På denne side findes en række vejledninger, som er med til at lette den frivillige bestyrelses arbejde og ejendommens beboere.

Nedenfor finder I en vejledning til bestyrelsens beretning, som I med fordel kan bruge til udarbejdelse af den vedtægtsbestemte årsberetning.

Husk at bestyrelsens beretning alene er en angivelse af de forenings- og bestyrelsesbegivenheder, der har været i det forgangne år.

Det er en fordel, at beretningen aflægges skriftligt, så det kan fungere som bilag til generalforsamlingens indkaldelse. På den måde kan foreningens medlemmer læse beretningen forud for generalforsamlingen, og således kun støttes af enkelte bemærkninger eller spørgsmål på mødet. Det sikrer i høj grad generalforsamlingens effektivitet. 

Angiv følgende i den skriftlige årsberetning:

FORENINGENS NAVN:

ÅRSTAL:

ANTAL BESTYRELSESMØDER I DET FORGANGNE ÅR:

VIGTIGE BEGIVENHEDER I FORENINGEN I DET FORGANGNE ÅR:

 • (Eksempel: Foreningen fejrede 100-års fødselsdag torsdag den 17. juni med sommerfest i gården. Det var en stor succes.)
 • (Eksempel: Foreningen har fået 4 nye medlemmer i det forgangne år, herunder i opgang 2, 3. th…)
 • (Eksempel: Foreningen har afholdt 4 arbejdsdage med stort og flot fremmøde. Redskabsskuret blev malet og kælderen blev fejet.)
 •  
 •  

BESTYRELSENS AFSLUTTEDE OPGAVER I DET FORGANGNE ÅR:

 • (Eksempel: Bestyrelsen har foretaget tv-ekspedition af alle kloakrør i foråret. TV-ekspeditionerne viste…)
 • (Eksempel: Bestyrelsen har sammen med administrator revideret foreningens vedtægt, så den er tidssvarende. Den nye vedtægt præsenteres og skal behandles på generalforsamlingen.)
 •  
 •  

BESTYRELSENS IGANGVÆRENDE OPGAVER IGANGSAT I DET FORGANGNE ÅR:

 • (Eksempel: Bestyrelsen har indhentet tilbud på beskæring af træer i gården.)
 • (Eksempel: Bestyrelsen har søgt om tilskud til vicevært, som afventer godkendelse hos kommunen.)
 •  
 •  

Er du andelshaver og går du med salgstanker? Så læs denne vejledning, der beskriver salgsproceduren for
andele i 3 enkle trin:
1. Inden salg
2. Under salg
3. Efter salg

Inden salg

KONTAKT BESTYRELSE OG ADMINISTRATOR
Så snart du har truffet beslutning om at sælge din andelsbolig, skal du informere foreningens bestyrelse og
os herom.

VEDTÆGTEN SÆTTER RAMMERNE FOR OVERDRAGELSEN
Det er alene vedtægten, der sætter rammerne for overdragelse af andele i jeres forening, og derfor er det
vigtigt, at du læser den grundigt. Er der særlige procedurer eller købs-fortrinsretter i jeres foreningen, vil
det fremgå af vedtægten.

ANDELENS PRIS
Når prisen af din andel skal fastsættes, sker det med udgangspunkt af den senest vedtagne andelsværdi,
som fremgår af seneste årsregnskab.

VURDERING AF ANDELEN
Foruden den senest vedtagne andelsværdi, fastsættes andelens pris på baggrund af dens faktiske stand,
mangler, forbedringer og eventuelle løsøre. Dette opgøres i en vurderingsrapport, som du skal bestille af et
vurderingsfirma. Bemærk, at foreningen kan benytte et specifikt vurderingsfirma, så kontakt bestyrelsen
herom.

MANGLER
Konstateres der mangler i andelen, har du mulighed for at udbedre disse. Vælger du at udbedre andelens
mangler, skal der foretages en ny vurdering. Udbedrer du ikke manglerne, vil et beløb svarende til
omkostningen for udbedringerne blive tilbageholdt og først frigjort, når du og din køber er nået til enighed
herom.

EL-RAPPORT
Er der i vedtægten eller i vurderingsrapporten et krav om el-rapport, skal du få udarbejdet en sådan. Vær
opmærksom på, at foreningen kan have tilknyttet en specifik elektriker til ejendommen, som står for
udarbejdelsen af disse rapporter. Kontakt derfor bestyrelsen herom.

VVS-RAPPORT
Er der i vedtægten eller i vurderingsrapporten et krav om VVS-rapport ved andelsoverdragelse, skal du få
udarbejdet en sådan. Vær opmærksom på, at foreningen kan have tilknyttet en specifik VVS’er til
ejendommen, som står for udarbejdelsen af disse rapporter. Kontakt derfor bestyrelsen herom.

Under salg

OPLYSNINGER OM DIN KØBER
Når din køber er fundet, skal du underrette bestyrelse og os herom. Det gør du ved at udfylde den
selvbetjeningsformular, der fremgår af vores hjemmesiden.

OVERDRAGELSESAFTALE
Når vi har modtaget formularen og alle nødvendige oplysninger, udfærdiges en overdragelsesaftale, som er
købsaftalen mellem dig og din køber.
Overdragelsesaftalen tager udgangspunkt i retningslinjerne i foreningens vedtægt samt i den senest
vedtagne andelsværdi og de udarbejdede rapporter. Aftalen udarbejdes af os inden for 2-3 uger.

FORENINGENS DOKUMENTER
Sammen med aftalen sendes foreningens vedtægt, husorden, seneste årsregnskab og budget. Køber vil
ligeledes modtage et lovpligtigt nøgleoplysningsskema for andelen, bestemmelserne om straf i lov om
andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber samt information om fortrydelsesret.

UNDERSKRIFT OG BESTYRELSENS GODKENDELSE AF KØBER
Når overdragelsesaftalen er udarbejdet, sendes den sammen med alle ovenstående dokumenter til din,
købers og bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen skal i henhold til foreningens vedtægt godkende din køber, hvilket sker ved dens underskrift af
aftalen. Det er vigtigt at bemærke, at bestyrelsens godkendelse alene er af formel karakter, og at der skal
foreligge helt særlige omstændigheder, førend den kan nægte godkendelse.

FORTRYDELSESRET
Når alle parter har underskrevet overdragelsens dokumenter, løber der en fortrydelsesret i 6 hverdage,
medmindre en anden periode er angivet i foreningens vedtægt.

OVERFØRSEL AF OVERDRAGELSESSUM
Foreningens vedtægt angiver reglerne for, hvornår og hvordan køber skal betale overdragelsessummen.
Summen skal indbetales til foreningens konto, hvorefter der sker efterfølgende afregning over for dig i
henhold til vedtægten.

LÅNOPTAGELSE
Hvis din køber skal have lån i andelen, skal en adkomsterklæring underskrives af os mod et særskilt
honorar. Købers bank tager direkte kontakt til os herom.

Efter salg

OVERTAGELSESDAGEN
Når overdragelsesaftalen er underskrevet, fortrydelsesretten udløbet og overdragelsessummen indbetalt,
kan der ske endelig overdragelse af andelen. Dette sker klokken 12:00 på den aftalte overdragelsesdag.

OVERDRAG DIN ANDEL
Du skal sørge for at andelen er ryddet og rengjort. Du skal sikre dig, at el og gas af aflæst, og at der er meldt
flytning til eventuelle forsyningsselskaber. Samtlige nøgler til andelen, postkasse og eventuelle
fællesområder skal overdrages sammen med andelen.


FEJL OG MANGLER VED DIN ANDEL
Opdager din køber fejl og mangler ved andelen efter overtagelse, skal dette straks anmeldes til dig med os
som cc-mail-modtager. Indsigelsesfristen løber i 14 dage. Vi tilbageholder herefter et passende beløb, indtil
du og køber er blevet enige om fejl og manglerne og fordelingen af omkostningerne forbundet hermed,
eller til fristen udløber.

AFREGNING AF OVERDRAGELSESSUM
Når dit salgsprovenu skal afregnes, gør vi det i henhold til overdragelsesaftalen. Vi afregner først endeligt,
når vi har modtaget dokumentation for at et evt. ejerpantebrev er aflyst eller overtaget af køber. Vi
tilbageholder desuden et passende acontobeløb for vand- og varmeudgifter, og når det årlige
forbrugsregnskab foreligger, vil du alene blive afregnet for din forbrugsperiode.
Måtte der være øvrige udgifter forbundet med salget, modregnes disse også i overdragelsessummen.

UDBETALING AF OVERDRAGELSESSUM
Når købers indsigelsesfrist er udløbet, og der ellers er enighed mellem dig og køber om overdragelsen,
bliver overdragelsessummen udbetalt til dig i henhold til foreningens vedtægt.

SAGSAFSLUTNING
Når alle parter er afregnet, afsluttes sagen.